« Madde sayfasına git

AHMED III ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد
Babası
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Ağabeyi
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Annesi
GÜLNÛŞ EMETULLAH SULTAN
Osmanlı Padişahı IV. Mehmed’in zevcesi, II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi.
Amcası
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
Amcası
AHMED II
Osmanlı padişahı (1691-1695).
Yeğeni ve halefi
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Oğlu
MUSTAFA III
Osmanlı padişahı (1757-1774).
Oğlu
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Veziri ve damadı
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
Veziri ve damadı
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri ve eniştesi
HASAN PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
AHMED PAŞA, Kavanoz
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
BALTACI MEHMED PAŞA
III. Ahmed devri sadrazamlarından.
Veziri
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HALİL PAŞA, Arnavut
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmı
MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmı
ABDULLAH EFENDİ, Yenişehirli
Lâle Devri’nin meşhur şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmı
SÂDIK MEHMED EFENDİ, Sadreddinzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocası
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hat meşkettiği hocası
HÂFIZ OSMAN
Aklâm-ı sittede devir açan Türk hattatı.
Hat meşkettiği hocası
VELİYYÜDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hattat.
Döneminin âlimlerinden
YANYALI ESAD EFENDİ
Osmanlı bilgini ve düşünürü.
Döneminin âlimlerinden
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
Döneminin âlimlerinden
MEHMED SAİD EFENDİ, Halilefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminin önemli devlet adamlarından
ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde
Osmanlı vezîriâzamı.
Dönemindeki bazı önemli yapıların mimarı
MEHMED AĞA, Kayserili
Osmanlı Hassa mimarı.
Paris sefiri
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ
Türk diplomatı, siyaset ve devlet adamı.
Döneminin önemli simalarından
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Döneminin önemli simalarından
HUMBARACI AHMED PAŞA
Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı zâbiti.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
Tahta çıkışını sağlayan olay
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
Döneminde yapılan antlaşma
PRUT ANTLAŞMASI
Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında 1123’te (1711) yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
Döneminde yapılan antlaşma
PASAROFÇA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı barış antlaşması (21 Temmuz 1718).
Döneminin ikinci yarısına verilen ad
LÂLE DEVRİ
Osmanlı tarihinin 1718-1730 yılları arasına sonradan verilen ad.
Dönemine son veren isyan
PATRONA İSYANI
1730 yılında İstanbul’da meydana gelen ve III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ayaklanma.
Patrona İsyanı'nda etkin olan vâiz
İSPİRÎZÂDE AHMED EFENDİ
Patrona İsyanı düzenleyicilerinden, Ayasofya vâizi.
Defnedildiği Vâlide Turhan Sultan Türbesi'nin bulunduğu yer
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Döneminde kurulan ocak
TULUMBACI
Osmanlı Devleti’nde asker veya sivil itfaiye neferi için kullanılan unvan.
Tahta çıktığında cülûs kasidesi yazan şair
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Dönemin önde gelen şairi
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Döneminin şairlerinden
SEYYİD VEHBÎ
Divan şairi ve nesir yazarı.
Döneminin şairlerinden
İZZET ALİ PAŞA
Divan şairi, hattat ve devlet adamı.
Döneminin şairlerinden
NEYLÎ
Divan şairi ve âlim.
Döneminin şairlerinden, tarihçi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Döneminin şairlerinden, tarihçi
ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde
Osmanlı şeyhülislâmı, vak‘anüvis ve şair.
Döneminin şairlerinden
NAHÎFÎ
Manzum Mes̱nevî tercümesiyle tanınan divan şairi.
Döneminde yaşayan şairlerden
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Döneminin şairlerinden
SÂBİT
Divan şairi.
Tezkire'sinde III. Ahmed'e yer veren şair
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Şiirlerinin yayımlandığı dergi
OSMANLI TÂRİH ve EDEBİYAT MECMUASI
1918-1920 yıllarında Ali Emîrî Efendi tarafından yayımlanan aylık dergi.
Döneminin mûsikişinaslarından
RİFAT SÜLEYMAN EFENDİ
Bestekâr, devlet adamı.
Döneminin mûsikişinaslarından
ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde
Türk bestekârı ve icracısı.
Döneminde nakkaşbaşılık yapan sanatkâr
LEVNÎ
Osmanlı minyatür sanatının son büyük temsilcisi.
Döneminin sanatkârlarından
HATÎB MEHMED EFENDİ
Türk ebru sanatının önde gelen isimlerinden.
Kurduğu kütüphane
AHMED III KÜTÜPHANESİ
Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda Arz Odası arkasında XVIII. yüzyıla ait kütüphane.
III. Ahmed Kütüphanesi'ndeki kitapların günümüzde muhafaza edildiği yer
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
Yaptırdığı kütüphane
YENİCAMİ KÜTÜPHANESİ
III. Ahmed’in Yenicami Külliyesi’nde yaptırdığı kütüphane.
Yaptırdığı çeşme
AHMED III ÇEŞMESİ
İstanbul’da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil.
Üsküdar'da yaptırdığı çeşme
AHMED III ÇEŞMESİ
Üsküdar’da İskele Meydanı’nda XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.
Annesi için yaptırdığı külliye
YENİ VÂLİDE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilen külliye.
Tamir ettirerek yanına cami yaptırdığı saray
GALATA SARAYI
Enderun’a ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na öğrenci ve aday yetiştiren en uzun ömürlü saray mektebi.
Yaptırdığı tekke
NÛREDDİN CERRÂHÎ TEKKESİ
İstanbul Karagümrük’te XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilen Halvetîliğin Cerrâhî kolu âsitânesi ve pîr makamı.
Kızı Zeyneb Sultan tarafından yaptırılan külliye
ZEYNEB SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eminönü’nde XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Döneminde tanzim edilen yer
SÂDÂBÂD
İstanbul’da Haliç’e akan Kâğıthane deresinin kenarında XVIII. yüzyılın ilk yarısında tanzim edilen saray, köşk, kasır ve bahçeler topluluğu.
Bir cami inşa ettirdiği şehir
TREBİNYE
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
Döneminde basılan para
CEDÎD ZENCİRİKLİ
III. Ahmed adına 1138’de (1725-26) Tebriz, Tiflis ve Revan darphânelerinde basılan altın para.
Döneminde basılan para
FINDIK ALTINI
III. Ahmed zamanında basılan altın para.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER