« Madde sayfasına git

AHMED MUHAMMED ŞÂKİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد محمّد شاكر
Soyundan geldiği sahâbî
HÜSEYİN
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
Kardeşi
MAHMÛD MUHAMMED ŞÂKİR
Mısırlı gazeteci, edebiyatçı ve şair.
Hocası
ŞİNKĪTÎ, Muhammed Emîn
Moritanya asıllı tefsir âlimi.
Hocası
TÂHİR el-CEZÂİRÎ
Suriyeli Selefî âlim ve ıslahatçı.
Hocası
REŞÎD RIZÂ
Çağdaş İslâm düşüncesinin öncülerinden, ıslahatçı âlim.
Neşrettiği eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
Neşrettiği eser
MEÂLİMÜ’s-SÜNEN
Hattâbî’nin (ö. 388/998) Ebû Dâvûd’un es-Sünen’ine yazdığı şerh.
Neşrettiği eser
CÂMİU’l-BEYÂN an TE’VÎLİ ÂYİ’l-KUR’ÂN
İbn Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Neşrettiği eser
TEFSÎRÜ’l-KUR’ÂNİ’l-AZÎM
Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr’in (ö. 774/1373) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Neşrettiği eser
er-RİSÂLE
İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) fıkıh usulüne dair eseri.
Neşrettiği eser
el-MUHALLÂ
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) Zâhirî bakış açısına göre kaleme aldığı fıkıh kitabı.
Neşrettiği eser
KİTÂBÜ’l-HARÂC
Yahyâ b. Âdem’in (ö. 203/818) İslâm malî hukukuna dair eseri.
Neşrettiği eser
eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
Neşrettiği eser
el-MUARREB
Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîkī’nin (ö. 540/1145) Arapça’ya başka dillerden giren kelimelere dair sözlüğü.
Neşrettiği eser
el-MUFADDALİYYÂT
Mufaddal ed-Dabbî’nin (ö. 178/794 [?]) eski Arap şiirinin en güzel kasidelerinden oluşturduğu antolojisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER