BÂBÜR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BÂBÜR ile İLİŞKİLİ MADDELER

BÂBÜRLÜLER
1526-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm süren bir Türk devleti.
Baba tarafından atası
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Anne tarafından atası
CENGİZ HAN
Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1227).
Oğlu ve kendisinden sonraki sultan
HÜMÂYUN
Bâbürlü hükümdarı (1530-1540, 1555-1556).
Oğlu
KÂMRÂN MİRZA
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’ün oğlu.
Oğlu
HİNDAL MİRZA
Bâbürlü şehzadesi.
Kızı
GÜLBEDEN BEGÜM
Hümâyûnnâme adlı hâtıratı ile tanınan Bâbürlü prensesi.
Yeğeni
HAYDAR MİRZA
Târîḫ-i Reşîdî adlı eseriyle tanınan tarihçi ve devlet adamı.
Torunu
EKBER ŞAH
Bâbürlü hükümdarı (1556-1605).
Rakibi
ŞEYBÂNÎ HAN
Şeybânîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1500-1510).
Desteğiyle ele geçirdiği Semerkant ile Buhara’da hutbede ve paralarda adını zikrettirdiği şah
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Semerkant ile Buhara’yı ele geçirmek için yardım aldığı hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Mağlup ederek hânedanına son verdiği sultan
İBRÂHÎM-i LÛDÎ
Lûdîler’in son sultanı (1517-1526).
Son verdiği hânedan
LÛDÎLER
1451-1526 yılları arasında Delhi Sultanlığı’nda hüküm süren bir Afgan hânedanı.
Türbesini yaptıran hükümdar
ŞAH CİHAN
Bâbürlü hükümdarı (1628-1658).
Vâlidiyye adlı Farsça tasavvufî ahlâk risâlesinin manzum tercümesini yaptığı sûfî
UBEYDULLAH AHRÂR
Nakşibendî şeyhi.
Özellikle rubâîlerinde kendisinden etkilendiği çağdaşı
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Hakkında bilgi veren tarihçi
BEDÂÛNÎ, Abdülkādir
Bâbürlüler devrinde Hindistan’da yaşayan tarihçi ve ilim adamı.
Kayıp Aruz Risâlesi'ni ortaya çıkaran ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Divanını neşreden şarkiyatçı
ROSS, Edward Denison
İngiliz şarkiyatçısı.
Divanını neşreden şarkiyatçı
SAMOYLOVIÇ, Aleksandr Nikolaeviç
Rus şarkiyatçısı.
Mübeyyen adlı eserini kısmen yayımlayan kişi
BEREZIN, Ilya-Nikolayeviç
Rus şarkiyatçısı.
Hâtıratı
BÂBÜRNÂME
Bâbür’ün kendi hayatını anlattığı dünya çapında ilgiye kavuşmuş hâtırat kitabı.
Nesir alanında en ileri örneğini verdiği edebiyat
ÇAĞATAY EDEBİYATI
Timurlular devrinde İslâm medeniyetinin tesiri altında oluşmuş, Hârizm Türkçesi’nin devamı mahiyetinde gelişen Çağatay diliyle meydana gelen edebiyat.
Hükümdarlık yaptığı bölge
FERGANA
Orta Asya’da coğrafî bir bölge.
Başşehir haline getirdiği yer
KÂBİL
Afganistan’ın başşehri.
Başşehir haline getirdiği yer
AGRA
Hindistan’ın Uttar-Pradeş eyaletinde bir şehir ve aynı adı taşıyan bölgenin merkezi.
Ele geçirdiği bölge
SİND
Hindistan alt kıtasında tarihî bir bölge ve günümüzde Pakistan’da bir eyalet.
Ele geçirdiği bölge
PENCAP
Günümüzde büyük kısmı Pakistan’da, küçük bir kısmı Hindistan’da kalan bölge.
Ele geçirdiği şehir
DELHİ
Hindistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Ele geçirdiği şehir
LEKNEV
Hindistan’da Uttar Pradeş eyaletinin merkezi olan şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER