BEKTAŞÎLİK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BEKTAŞÎLİK ile İLİŞKİLİ MADDELER

HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ
Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.
HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ KÜLLİYESİ
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin (ö. 669/1271 [?]) türbesi etrafında teşekkül eden külliye.
HACIM SULTAN
Bektaşî tarikatı geleneğine göre Hacı Bektâş-ı Velî’nin önde gelen halifelerinden biri.
BALIM SULTAN
XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyetine kavuşturan mutasavvıf.
ABDAL MÛSÂ
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşî an‘anesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri.
Etkisinde kaldıkları topluluk
VEFÂİYYE
Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.
Etkisinde kaldıkları topluluk
HAYDARİYYE
Kutbüddin Haydar-ı Zâveî’ye (ö. 618/1221 [?]) nisbet edilen bir tarikat.
KALENDERİYYE
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ
Bektaşî tarikatı toplantılarında icra edilen mûsiki.
ŞAHKULU SULTAN TEKKESİ
İstanbul’da esası bir ahî zâviyesi iken XVI. yüzyılın başlarından itibaren Bektaşîliğe intikal eden tekke.
HARÂBÂTÎ BABA TEKKESİ
Rumeli’de Bektaşîliğin en önemli merkezlerinden biri olan tekke.
GÜLBABA TEKKESİ ve TÜRBESİ
Budin’de XVI. yüzyılda yapılmış türbe ve Bektaşî tekkesi.
ABDAL MÛSÂ TEKKESİ
Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke (Teke) köyünde XIV. yüzyılda kurulmuş bir Bektaşî tekkesi.
DEMİR BABA TEKKESİ
Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan ve Rumeli Bektaşîliği’nin önemli merkezlerinden biri olan tekke.
BEKTAŞÎ DEVR-i REVÂNI
Türk mûsikisi usullerinden.
AHMED SIRRI BABA
Bektaşî tarikatının Mısır’daki son şeyhi.
KAYGUSUZ ABDAL
Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen mutasavvıf şair.
KUL HİMMET
Alevî-Bektaşî şairi.
EDİB HARÂBÎ
Son devir Bektaşî şairi.
MEHMED ALİ HİLMİ DEDEBABA
Son dönem Bektaşî şairlerinden.
YEMÎNÎ
Fazîletnâme adlı eseriyle tanınan XVI. yüzyıl Kalenderî ve Bektaşî şairi.
NOYAN, Bedri
Bektaşîliğin Bâbâgân kolunun otuz altıncı dedebabası.
MİR’ÂTÜ’l-MAKĀSID
Topal Ahmed Rifat Efendi’nin (ö. 1876) tarikatlar ve Bektaşîliğe dair eseri.
BIRGE, John Kingsley
Bektaşîlik tarihiyle uğraşan Amerikalı Türkolog.
MÉLIKOFF, Irène
Eski Türk edebiyatı, Alevîlik ve Bektaşîlik üzerine araştırmalarıyla tanınan Fransız Türkologu.
İSHAK EFENDİ, Harputlu
Hıristiyanlık, Bektaşîlik ve Hurûfîlik aleyhindeki eserleriyle tanınan âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER