« Madde sayfasına git

ENSÂRÎ, İsmâil b. Muhammed ile İLİŞKİLİ MADDELER

إسماعيل بن محمّد الأنصاري
Soyundan geldiği sahabi
SA‘D b. UBÂDE
Ensarın önde gelenlerinden, sahâbî.
Çağdaşı
ABDÜLAZÎZ b. BÂZ
Suudi Arabistan müftüsü, Selefî düşüncenin önemli temsilcilerinden.
Hocası
EBÛ GUDDE, Abdülfettâh
Halepli âlim.
Hocası
GUMÂRÎ, Abdülazîz b. Muhammed
Faslı sûfî, muhaddis.
Öğrencisi
ABDULLAH b. CİBRÎN
Suudi Arabistan’ın son dönem âlimlerinden.
Öğrencisi
TÜVEYCİRÎ
Suudi Arabistanlı Selefî âlimi.
Üzerine çalışma yaptığı eser
SAHÎHAYN
Buhârî (ö. 256/870) ile Müslim’in (ö. 261/875) el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine verilen ad.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MUHALLÂ
İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) Zâhirî bakış açısına göre kaleme aldığı fıkıh kitabı.
el-İlmâm adlı eserini telif ettiği âlim
CEMMÂÎLÎ
Hadis hâfızı.
Kitâbü’l-Ḥayde adlı eserini neşrettiği âlim
KİNÂNÎ, Abdülazîz b. Yahyâ
İmam Şâfiî’nin talebelerinden, kelâm âlimi.
er-Red ʿale’z-zenâdıḳa ve’l-Cehmiyye adlı eserini neşrettiği âlim
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
el-Emr bi’l-maʿrûf ve’n-nehy ʿani’l-münker adlı eserini neşrettiği âlim
HALLÂL, Ebû Bekir
Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini derleyen Hanbelî fakihi.
Aḫlâḳu’l-ʿulemâʾ adlı eserini neşrettiği âlim
ÂCURRÎ
Tanınmış muhaddis ve fıkıh âlimi.
Neşrettiği eser
el-FAKĪH ve’l-MÜTEFAKKİH
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) fıkıh usulüne dair eseri.
el-Hidâye fî fıḳhi’s-sâdeti’l-Ḥanâbile adlı eserini neşrettiği âlim
KELVEZÂNÎ
Hanbelî fakihi.
en-Nihâye fi’l-fiten ve’l-melâḥim adlı eserini neşrettiği âlim
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
el-Vâbilü’ṣ-ṣayyib ve râfiʿu’l-kelimi’ṭ-ṭayyib adlı eserini neşrettiği âlim
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
el-ʿUcâletü’s-seniyye adlı eserini neşrettiği âlim
MÜNÂVÎ, Muhammed Abdürraûf
Hadis âlimi, fakih ve sûfî.
Taṭhîrü’l-iʿtiḳād adlı eserini neşrettiği âlim
EMÎR es-SAN‘ÂNÎ
Müctehid Zeydî âlimi.
Neşrettiği eser
KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
Muhammed b. Abdülvehhâb’ın (ö. 1206/1792) Allah’ın birliğine dair eseri.
Risâle fi’l-imâme ve Risâle fi’l-büyû adlı eserlerini neşrettiği âlim
İBN HAZM
Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, edip ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.