FETVA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FETVA ile İLİŞKİLİ MADDELER

الفتوى
İCTİHAD
Nassın lafız ve mânasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat metotları kullanılarak şer‘î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma çabasının genel adı.
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
İLMİYE
Osmanlı Devleti’nde eğitim, yargı, fetva ve diyanet teşkilâtını oluşturan medrese menşeli ulemâ sınıfı.
MERCİ-i TAKLÎD
İmâmiyye Şîası’nda fetvasına başvurulan en yetkili müctehid.
HÜKÜM
Kelâm, mantık ve fıkıh ilimlerinde kullanılan bir terim.
KAZÂ
Yargılama hukuku ve yargı kararı anlamında fıkıh terimi.
ŞERİAT
İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümler bütünü anlamında bir terim.
FIKIH
İslâm ibadet ve hukuk ilmi.
MECMAU’l-FIKHİ’l-İSLÂMÎ
İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm Fıkıh Akademisi.
AMEL
Dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade eden bir terim.
BEHCETÜ’l-FETÂVÂ
Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi’nin (ö. 1156/1743) fetvalarını toplayan eser.
MECMÛU FETÂVÂ
Takıyyüddin İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) çeşitli eser ve fetvalarını bir araya getiren külliyat.
NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ
Şeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi’nin (ö. 1215/1800) fetvalarını toplayan eseri.
MECMÛA-i FETÂVÂ
Leknevî’nin (ö. 1304/1886) fetvalarını bir araya getirdiği eseri.
FETÂVÂ-yı ABDÜRRAHÎM
Şeyhülislâm Menteşzâde Abdürrahim Efendi’nin (ö. 1128/1716) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı ALİ EFENDİ
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi’nin (ö. 1103/1692) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı ANKARAVÎ
Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed Emin Efendi’nin (ö. 1098/1687) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı AZÎZÎ
Hindistanlı âlim Abdülazîz ed-Dihlevî’nin (ö. 1239/1824) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı DÂRÜLULÛM-i DİYÛBEND
Diyûbend Dârülulûmu müftülerinden bazılarına ait fetvaları bir araya getiren iki ayrı koleksiyonun adı.
FETÂVÂ-yı EBÜSSUÛD EFENDİ
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı FEYZİYYE
Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin (ö. 1115/1703) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı MEZÂHİRÜ’l-ULÛM
Halîl Ahmed Sehârenpûrî’nin (ö. 1346/1927) Mezâhirü’l-ulûm Medresesi’nde müderrisken verdiği fetvaları bir araya getiren eseri.
FETÂVÂ-yı MİNKĀRÎZÂDE
Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1088/1678) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı REŞÎDİYYE
Mevlânâ Reşîd Ahmed Gengûhî’nin (ö. 1905) fetvalarını bir araya getiren eser.
el-ÂLEMGÎRİYYE
Hanefî mezhebinin görüşlerini toplayan ve Hindistan dışında daha çok el-Fetâva’l-Hindiyye adıyla tanınan Arapça fetva kitabı.
el-FETÂVA’l-VELVÂLİCİYYE
Ebü’l-Feth Abdürreşîd b. Ebû Hanîfe el-Velvâlicî’nin (ö. 540/1146’dan sonra) Hanefî fıkhına dair eseri.
el-FETÂVA’t-TATARHÂNİYYE
Hindistanlı Hanefî fakihlerinden Âlim b. Alâ’nın (ö. 786/1384) fıkha dair Arapça eseri.
el-FETÂVA’s-SİRÂCİYYE
Kāriülhidâye diye tanınan Hanefî hukukçusu Ebû Hafs Sirâceddin Ömer b. Ali’nin (ö. 829/1426) fıkha dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER