GAZZÂLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GAZZÂLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الغزالي
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
el-MÜNKIZ mine’d-DALÂL
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) kendi düşünce hayatının gelişimini özetlediği, dönemindeki İslâmî inanç ve düşünce hareketlerini değerlendirdiği eseri.
FEDÂİHU’l-BÂTINİYYE
Bâtıniyye gruplarının görüşlerini reddetmek amacıyla Gazzâlî (ö. 505/1111) tarafından kaleme alınan eser.
TEHÂFÜTÜ’l-FELÂSİFE
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İslâm Meşşâî felsefesini ve Yeni Eflâtuncu sudûr nazariyesini eleştirmek amacıyla yazdığı eser.
el-MÜSTASFÂ
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) fıkıh usulüne dair eseri.
AHMED el-GAZZÂLÎ
İmam Gazzâlî’nin kardeşi, vâiz ve mutasavvıf.
Hocası
CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hocası
EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ
Nakşibendî silsilesinin önemli sûfîlerinden biri.
Öğrencisi
İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir
Endülüslü Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis.
Çağdaşı ve hâmisi
NİZÂMÜLMÜLK
Büyük Selçuklu veziri, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamlarından.
el-İKTİSÂD fi’l-İ‘TİKĀD
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) kelâma dair eseri.
el-MAKSADÜ’l-ESNÂ
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) esmâ-i hüsnâya dair eseri.
Mİ‘YÂRÜ’l-İLM
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) mantığa dair eseri.
ed-DÜRRETÜ’l-FÂHİRE
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ölüm, kabir hayatı ve âhiret hallerine dair eseri.
FAYSALÜ’t-TEFRİKA
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) imanla küfür arasındaki sınırın ne olabileceği konusuna dair eseri.
NASÎHATÜ’l-MÜLÛK
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ahlâk ve siyasete dair Farsça eseri.
el-VASÎT
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Şâfiî fıkhına dair eseri.
el-VECÎZ
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Şâfiî fıkhına dair eseri.
Öğrencisi
İBN AKĪL, Ebü’l-Vefâ
Usul ilimlerine dair çalışmalarıyla tanınan ve Selefiyye içinde akılcılığın kapısını aralayan Hanbelî âlimi.
Öğrencisi
KELVEZÂNÎ
Hanbelî fakihi.
Öğrencisi
İBN BERHÂN
Şâfiî fakihi.
Hakkında ilk mâlûmatı sağlayan çağdaşı tarihçi
ABDÜLGĀFİR el-FÂRİSÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi ve tarihçi.
Feḍâʾiḥu’l-Bâṭıniyye adlı eserini ithaf ettiği halife
MÜSTAZHİR-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (1094-1118).
Naṣîḥatü’l-mülûk adlı eserini ithaf ettiği hükümdar
MUHAMMED TAPAR
Büyük Selçuklu hükümdarı (1105-1118).
Tehâfütü’l-felâsife adlı eserine karşı reddiye yazan filozof
İBN RÜŞD
Meşşâî okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekim.
İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn adlı eserinin yakılmasını emreden hükümdar
ALİ b. YÛSUF b. TÂŞFÎN
Murâbıtlar Devleti’nin ikinci hükümdarı (1106-1143).
Eserleri üzerine çalışmalarıyla tanınan şarkiyatçı
BOUYGES, Maurice
Fransız şarkiyatçısı, İslâm felsefesi klasikleri nâşiri.
Hakkında çok sayıda çalışma yapan şarkiyatçı
ASIN PALACIOS, Miguel
İspanyol müsteşrik, Endülüs İslâm kültürü ve Arap dili uzmanı.
MÜTEKADDİMÎN ve MÜTEAHHİRÎN
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER