İBN HALDÛN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN HALDÛN ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن خلدون
MUKADDİME
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tarih felsefesini, içtimaî ve beşerî ilimleri temellendirdiği toplum metafiziğine dair eseri.
ŞİFÂÜ’s-SÂİL
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tasavvuf konusundaki eseri.
İBN HALDÛN, Ebû Zekeriyyâ
Meşhur tarihçi İbn Haldûn’un kardeşi, devlet adamı, tarihçi, edip ve şair.
Soyundan geldiği sahâbî
VÂİL b. HUCR
Sahâbî.
Hocası
VÂDÎÂŞÎ
Tunuslu muhaddis.
Hocası
MAKKARÎ, Muhammed b. Muhammed
Mâlikî fakihi.
Talebesi
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
Talebesi
İBN CEMÂA, Muhammed b. Ebû Bekir
Şâfiî fakihi, hadis ve dil âlimi.
Arkadaşı
İBNÜ’l-HATÎB, Lisânüddin
Nasrî veziri, tarihçi ve edip.
HALDÛNİYYE
Tunus’ta meşhur mütefekkir İbn Haldûn’un adına nisbetle kurulan bir kültür cemiyeti.
Hocası
İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ
Mâlikî fakihi.
Hocası
İBNÜ’l-HÂC el-BİLLİFÎKĪ
Mâlikî fakihi, edip ve şair.
Hocası
ŞERÎF el-GIRNÂTÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
Hocası
SAFFÂR, Muhammed b. Muhammed
Mağribli kıraat âlimi.
İstifade ettiği âlim
İBN RIDVÂN, Ebü’l-Kāsım
Devlet adamı, fakih, hatip, kadı ve tarihçi.
Talebesi
İBN MERZÛK el-HAFÎD
Mâlikî fakihi ve edip.
Talebesi
BİSÂTÎ
Mâlikî fakihi ve başkadısı.
Talebesi
İBNÜ’d-DEMÂMÎNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Talebesi
MERRÂKÜŞÎ, İbn Mûsâ
Hadis âlimi.
Arkadaşı
TİLİMSÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Mâlikî fakihi, çok yönlü âlim.
Hizmetinde bulunduğu hânedan
MERÎNÎLER
Mağrib’de hüküm süren bir Berberî hânedanı (1196-1465).
TARİH
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER