MAĞRİB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAĞRİB ile İLİŞKİLİ MADDELER

المغرب
AFRİKA
Yeryüzünün Asya’dan sonra ikinci büyük kıtası.
FAS
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
CEZAYİR
Kuzey Afrika’da müslüman ülke.
TUNUS
Kuzey Afrika’da ülke.
LİBYA
Kuzey Afrika’da bir ülke.
MORİTANYA
Afrika’nın kuzeybatısında bir İslâm ülkesi.
İFRÎKIYE
Ortaçağ’da Araplar’ın Mağrib’in doğusuna, bugünkü Tunus ve civarına verdikleri isim.
BAHRÜ’l-MAĞRİB
ENDÜLÜS
İslâm hâkimiyetindeki İspanya.
MÛSÂ b. NUSAYR
Mağrib-i Aksâ ve Endülüs’ü fetheden Emevî kumandanı.
MURÂBITLAR
Kuzey Afrika, Endülüs ve Balear adalarında hüküm süren Berberî hânedanı ve devleti (1056-1147).
MUVAHHİDLER
Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süren Berberî hânedanı (1130-1269).
UKBE b. NÂFİ‘
Emevî valisi.
ABDÜLKERÎM el-HATTÂBÎ
Kuzey Afrika’da Fransız ve İspanyol işgaline karşı silâhlı mücadeleyi başlatan mücahid, Rif Cumhuriyeti’nin kurucusu ve başkanı (1921-1926).
BERBERÎLER
Tarihin eski devirlerinden itibaren Berka’dan Atlantik sahillerine ve güneyde Nijer nehri kıvrımına kadar uzanan Kuzey Afrika’da yaşayan bir kavim.
MEŞRİKĪLER
Kuzey Afrika’ya ve Endülüs’e göç ederek yerleşen Araplar’la onlardan etkilenip Araplaşmış olanlara verilen ad.
ABDÜLVÂDÎLER
Mağrib’de hüküm süren bir Berberî hânedanı (1235-1550).
HAMMÂDÎLER
1015-1152 yılları arasında Merkezî Mağrib’de hüküm süren bir Berberî hânedanı.
ZÎRÎLER
Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te iki devlet kuran Berberî hânedanı.
MERÎNÎLER
Mağrib’de hüküm süren bir Berberî hânedanı (1196-1465).
İDRÎSÎLER
789-985 yılları arasında Fas’ta hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
AĞLEBÎLER
İfrîkıye, Cezayir ve Sicilya’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (800-909).
MİDRÂRÎLER
772-976 yılları arasında Fas’ın Sicilmâse şehrinde hüküm süren bir hânedan.
RÜSTEMÎLER
Cezayir’de hüküm süren İslâm hânedanı (777-909).
HAFSÎLER
İfrîkıye ve Doğu Cezayir’de hüküm süren Berberî asıllı bir hânedan (1228-1574).
VATTÂSÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1471-1554).
SA‘DÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1511-1659).
HORASÂNÎLER
1062-1128 ve 1148-1159 yılları arasında Tunus’ta hüküm süren Berberî hânedanı.
HİLÂL (Benî Hilâl)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
KARAVİYYÎN CAMİİ
Fas şehrinde Mağrib’in en meşhur cami ve külliyelerinden biri.
SÎDÎ UKBE CAMİİ
Tunus’un Kayrevan şehrinde 670-862 yılları arasında inşa edilen cami.
KÜTÜBİYYE CAMİİ
Fas’ın Merakeş şehrinde XII. yüzyıla ait cami.
GARP OCAKLARI
Osmanlı Devleti’nin Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerine XVI-XX. yüzyıllarda verilen ad.
KULOĞLU
Osmanlı Devleti’nde başta yeniçeriler olmak üzere kapıkulu ocakları mensuplarının asker olarak görev yapan oğulları.
BATI SAHRÂ
Afrika’nın batısında eskiden İspanyol Sahrâsı denilen bölge.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER