MÂLİK b. ENES - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÂLİK b. ENES ile İLİŞKİLİ MADDELER

مالك بن أنس
MÂLİKÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
el-MUVATTA’
İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.
AMEL-i EHL-i MEDÎNE
Medine halkının uygulaması mânasına gelen ve Mâlikî mezhebinde özel yeri olan bir hüküm kaynağı.
Hocası
A‘REC, Abdurrahman b. Hürmüz
Muhaddis ve mukrî bir tâbiî.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Hocası
NÂFİ‘
Abdullah b. Ömer’in âzatlı kölesi, tâbiî.
Hocası
EBÜ’z-ZİNÂD
Hadis hâfızı ve fakih tâbiî.
Hocası
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Çağdaşı
LEYS b. SA‘D
Mutlak müctehid, muhaddis.
İBNÜ’l-KĀSIM
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden.
İBN VEHB
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden, fakih ve muhaddis.
Öğrencisi
EŞHEB el-KAYSÎ
Mâlikî fakihi.
İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden.
Çağdaşı
MANSÛR
Abbâsî halifesi (754-775).
en-Nefsüzzekiyye lakabı ile meşhur) Çağdaşı
MUHAMMED b. ABDULLAH el-MEHDÎ
Abbâsî Halifesi Mansûr’a karşı Medine’de isyan eden Ali evlâdının lideri.
Çağdaşı
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Çağdaşı
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Çağdaşı
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Çağdaşı
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
ESED b. FURÂT
Mâliki fakihi ve Kayrevan kadısı.
ŞEBTÛN
İmam Mâlik’in öğrencilerinden, Endülüslü fakih.
YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ
Mâlikî mezhebinin Endülüs’te yayılmasını sağlayan fakih, el-Muvaṭṭaʾ râvisi.
Öğrencisi
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
KA‘NEBÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
VÂKIDÎ
Megāzî müellifi, İslâm tarihçisi, muhaddis ve kadı.
Öğrencisi
EBÛ MÜSHİR
Hadis, kıraat ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
VELÎD b. MÜSLİM
Şamlı muhaddis.
FUKAHÂ-yi SEB‘A
Tâbiîn döneminde yaşamış Medineli yedi fakih.
TERTÎBÜ’l-MEDÂRİK
Kādî İyâz’ın (ö. 544/1149) Mâlikî mezhebine dair fukaha tabakatı kitabı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER