MELÂMİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MELÂMİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

ملاميّه
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
HAMDÛN el-KASSÂR
Mutasavvıf, Melâmetiyye akımının ilk temsilcisi.
EBÛ HAFS el-HADDÂD
Melâmet ve fütüvvete dair fikirleriyle tanınan Nîşâburlu sûfî.
EBÛ OSMAN el-HÎRÎ
Nîşâbur’da tasavvufun yayılmasına öncülük eden ve Melâmîlik konusundaki fikirleriyle tanınan sûfî.
ÖMER DEDE SİKKÎNÎ
Bayramî Melâmîliği’nin pîri.
MUHAMMED NÛRÜ’l-ARABÎ
Mutasavvıf, üçüncü dönem Melâmîliğinin kurucusu.
FÜTÜVVET
Başlangıçta tasavvufî bir mahiyet taşırken XIII. yüzyıldan itibaren içtimaî, iktisadî ve siyasî yapılanmaya dönüşen kurum.
SÛFÎ
Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse.
ÜMENÂ
Melâmetîler ve ricâlü’l-gayb taifesinin en üstünlerinden bir grubun adı.
KALENDERİYYE
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
AHMED b. HADRAVEYH
İlk sûfîlerden ve Melâmetiyye’nin ilk temsilcilerinden.
ABDULLAH b. MUHAMMED b. MÜNÂZİL
İlk dönem Melâmîler’inin önemli temsilcilerinden biri.
İDRÎS-i MUHTEFÎ
Melâmî-Hamzavî kutbu.
HAMZA BÂLÎ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
İSMÂİL MA‘ŞÛKĪ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî.
L‘LÎZÂDE ABDÜLBÂKİ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
LÂMEKÂNÎ HÜSEYİN EFENDİ
Bayramiyye-Melâmiyye tarikatına mensup sûfî, şair.
BÜNYÂMİN AYÂŞÎ
XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî şeyhlerinden.
SÂRBÂN AHMED
Bayramî Melâmîliği’ne mensup sûfî ve şair.
ABDÜLKĀDİR-i BELHÎ
Nakşibendî ve Melâmî-Hamzavî şeyhi.
ERGÜNEŞ, Hüseyin Şemsi
Nakşibendî Melâmîliği’ne mensup müellif.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER