ME’MÛN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ME’MÛN ile İLİŞKİLİ MADDELER

المأمون
Babası
HÂRÛNÜRREŞÎD
Abbâsî halifesi (786-809).
Kardeşi
EMÎN
Abbasî halifesi (809-813).
Kardeşi
MU‘TASIM-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (833-842).
Hocası
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
Hocası
HÜŞEYM b. BEŞÎR
Bağdatlı muhaddis.
Hocası
SÜMÂME b. EŞRES
Bağdat Mu‘tezilesi’nin önemli şahsiyetlerinden biri.
FAZL b. SEHL
Abbâsî Halifesi Me’mûn’un vezirlerinden.
Yetişmesinde etkili olan isim
CA‘FER b. YAHYÂ el-BERMEKÎ
Abbâsîler’in önde gelen devlet adamlarından.
Muarızı isim
FAZL b. REBΑ
Abbâsî veziri.
Döneminde önemli görevler üstlenen isim
TÂHİR b. HÜSEYİN
Tâhirîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (821-822).
Döneminde önemli görevler üstlenen isim
ABDULLAH b. TÂHİR
Abbâsîler devrinin önemli devlet adamı ve kumandanlarından.
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
HERSEME b. A‘YEN
Abbâsîler’in önde gelen kumandan ve valilerinden.
Döneminde isyan eden isim
EBÜ’s-SERÂYÂ eş-ŞEYBÂNÎ
Abbâsîler’e karşı ayaklanan bir Şiî maceraperest.
Veliaht tayin ettiği isim
ALİ er-RIZÂ
İsnâaşeriyye’ye göre on iki imamın sekizincisi.
BÂBEK
Me’mûn ve Mu‘tasım zamanında Azerbaycan’da ciddi bir tehlike teşkil eden dinî-siyasî mahiyetteki Hürremiyye hareketinin lideri.
HACCÂC b. YÛSUF b. MATAR
Me’mûn döneminin önde gelen Süryânî mütercimlerinden.
Döneminin önde gelen mütercimlerinden
YUHANNÂ b. BITRÎḲ
Abbâsîler dönemi mütercimlerinden.
Döneminin önde gelen bilim adamlarından
YUHANNÂ b. MÂSEVEYH
Abbâsîler döneminin meşhur Süryânî hekimi.
Döneminin önde gelen âlimlerinden
İBN EBÛ DUÂD
Abbâsî Devleti’nde başkadılık yapan ve mihne olayında etkili olan Mu‘tezilî âlim.
HALKU’l-KUR’ÂN
Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı konusundaki tartışmaları ifade eden kelâm terimi.
MİHNE
Bazı Abbâsî halifeleri döneminde halku’l-Kur’ân konusunda bazı âlimlerin sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylara verilen ad.
BEYTÜLHİKME
Ortaçağ İslâm ilim ve kültür tarihinde tercüme ve yüksek seviyedeki ilmî araştırmaların yapıldığı merkezlere verilen ad.
Himaye ettiği âlim
VÂKIDÎ
Megāzî müellifi, İslâm tarihçisi, muhaddis ve kadı.
Himaye ettiği isim
EBÜ’l-HÜZEYL el-ALLÂF
Basra ekolünün kurucusu Mu‘tezilî âlim.
Himaye ettiği isim
KİNDÎ, Ya‘kūb b. İshak
İlk İslâm filozofu ve Meşşâî okulunun kurucusu.
Himaye ettiği isim
HUNEYN b. İSHAK
Eski Yunan tıbbı ve felsefesinin İslâm dünyasına intikalinde önemli rol oynayan mütercim ve hekim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER