MENÂKIBNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MENÂKIBNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

مناقب نامه
Literatürün yakın türü
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Literatürün yakın türü
TEZKİRE
Fars ve Türk edebiyatlarında şairlerin biyografilerine dair eserlerin ortak adı.
KERAMET
Velîlerden zuhur eden olağan üstü hal.
ESRÂRÜ’t-TEVHÎD
Muhammed b. Münevver b. Ebû Saîd-i Mîhenî’nin (VI./XII. yüzyıl) Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr hakkında yazdığı menâkıbnâme.
TEZKİRETÜ’l-EVLİYÂ
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) evliya menkıbelerine dair eseri.
MENÂKIBÜ’l-ÂRİFÎN
Ahmed Eflâkî’nin (ö. 761/1360) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgileri ihtiva eden Farsça eseri.
HACI BEKTAŞ VİLÂYETNÂMESİ
Hacı Bektâş-ı Velî’ye (ö. 669/1271 [?]) dair rivayetleri ihtiva eden menâkıbnâme.
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
REŞEHÂT
Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine dair Farsça eseri.
MENÂKIB-ı HOCA-i CİHÂN
Vâhidî’nin (ö. X./XVI. yüzyıl) Anadolu’daki derviş zümrelerine dair Türkçe eseri.
CÂMİU KERÂMÂTİ’l-EVLİYÂ
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî’nin (ö. 1932) sûfîlerin hayatı, menkıbe ve kerametlerine dair eseri.
Literatürün önemli eserlerinden
HİLYETÜ’l-EVLİYÂ
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
MENÂKIBÜ’l-KUDSİYYE
Elvan Çelebi’nin (ö. 760/1358-59’dan sonra) ceddi Baba İlyas ve soyu ile Babâî ayaklanmasına dair menkıbevî eseri.
MANSURNÂME
Niyâzî’nin (XV. yüzyıl) Hallâc-ı Mansûr’a dair manzum menâkıbnâmesi.
HAMZANÂME
Hz. Hamza’nın (ö. 3/625) menkıbevî hayatı etrafında oluşan halk hikâyelerinin genel adı.
İBRETNÂME
Lâmiî Çelebi’nin (ö. 938/1532) tasavvufî ahlâkî menkıbe ve hikâyelerden meydana gelen eseri.
İBN BEZZÂZ
Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin menâkıbına dair Ṣafvetü’ṣ-ṣafâʾ adlı eserin müellifi.
ABDÜLVEHHÂB es-SÂBÛNÎ
Mevlevîlik tarihi bakımından kaynak kabul edilen S̱evâḳıbü’l-Menâḳıb’ın müellifi.
AHMED EFLÂKÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve etrafındakileri anlatan Menâḳıbü’l-ʿârifîn adlı eserin yazarı.
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER