« Madde sayfasına git

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı ve damadı olduğu padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Himayesinde oğullarıyla birlikte yetiştiği ve damadı olduğu kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi, sadaret kaymakamlığını yaptığı ve maiyetinde bazı seferlere katıldığı vezîriâzam
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yetiştirmesi ve halefi
İBRÂHİM PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı.
Konakçılığı hizmetinde bulunduğu vâlide sultan
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Doğduğu yer
MERZİFON
Amasya iline bağlı ilçe merkezi.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Büyük bir ordu ile kuşattığı, netice alamayarak çekilmek zorunda kaldığı yer
VİYANA
Avusturya Federal Cumhuriyeti’nin başşehri.
İdam edildiği yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Yaptığı görevlerden
KAPTAN-ı DERYÂ
Görüşmelerini idare ettiği antlaşma
BUCAŞ ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 18 Ekim 1672’de yapılan antlaşma.
Sultan Mehmed’i devirerek yerine geçmek istediğini iddia eden tarihçi
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
İdamını eleştiren tarihçi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Hakkında kasideler yazan kişi
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
BEHCETÎ HÜSEYİN
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun 1089 (1678) yılındaki Çehrin seferi ve fethini anlatan Mi‘râcü’z-zafer adlı eseri kaleme alan Dîvân-ı Hümâyun kâtibi, şair.
ÇEHRİN SEFERİ
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1678’de gerçekleştirdiği ve Çehrin Kalesi’nin alınmasıyla sonuçlanan sefer.
Çehrin seferini anlatan eser
Mİ‘RÂCÜ’z-ZAFER
Behcetî Hüseyin Efendi’nin IV. Mehmed devri ve özellikle 1678 Çehrin Seferi’ne dair eseri.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
XVII. yüzyılın sonlarında İstanbul Çarşıkapı’da inşa edilen külliye.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Kayseri İncesu’da inşa edilen külliye.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
Merzifon’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜTÜPHANESİ
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın İstanbul Çarşıkapı’daki külliyesinde tesis ettiği kütüphane.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER