MESNEVÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MESNEVÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

مثنوي
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
DÎVÂN-ı KEBÎR
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) divanı.
FÎHİ MÂ FÎH
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) sohbetlerinden derlenen eseri.
HÜSÂMEDDİN ÇELEBİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Mes̱nevî’yi yazmasına vesile olan müridi ve halifesi.
MESNEVİ
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
MESNEVÎHÂNE TEKKESİ
İstanbul Çarşamba’da Mes̱nevî öğrenimi için kurulmuş tekke.
ANKARAVÎ, İsmâil Rusûhî
Mevlevî şeyhi ve Mes̱nevî şârihi.
NAHÎFÎ
Manzum Mes̱nevî tercümesiyle tanınan divan şairi.
SARI ABDULLAH EFENDİ
Reîsülküttâb, Mes̱nevî şârihi, âlim ve sûfî.
ŞEM‘Î
Osmanlı âlimi ve Mes̱nevî şârihi.
ÂBİDİN PAŞA
Mes̱nevî tercümesiyle tanınan devlet adamı.
GUCERÂTÎ
Mevlânâ’nın Mes̱nevî’si ve Senâî’nin Ḥadîḳatü’l-ḥaḳīḳa adlı eseri üzerindeki çalışmaları ile tanınan âlim.
Eserin şârihlerinden
SÜRÛRÎ, Muslihuddin Mustafa
Osmanlı âlimi ve divan şairi.
Eserin şârihlerinden
SÛDÎ BOSNEVÎ
Boşnak asıllı Osmanlı âlimi ve şârihi.
Eserin şârihlerinden
HÂDÎ-i SEBZEVÂRÎ
Molla Sadrâ ekolüne mensup filozof.
Eserin şârihlerinden
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Eserin şârihlerinden
KEMÂLEDDÎN-i HÂRİZMÎ
İranlı sûfî ve şair.
Eserin şârihlerinden
KONUK, Ahmet Avni
Mutasavvıf, mûsikişinas ve bestekâr.
Eserin şârihlerinden
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Eserin şârihlerinden
YÛSUF DEDE EFENDİ
Mevlevî şeyhi, şair, ney ve çeng virtüozu, bestekâr.
Esere hâşiye yazan isim
İMDÂDULLAH TEHÂNEVÎ
Hindistanlı mutasavvıf.
MURAD NAKŞİBENDÎ
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
HOCA HÜSÂMEDDİN
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
OSMAN SELÂHADDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
Etkilendiği eser
HADÎKATÜ’l-HAKĪKA
İranlı mutasavvıf-şair Senâî’nin (ö. 525/1131 [?]) tasavvufa dair mesnevisi.
Etkilendiği eser
MANTIKU’t-TAYR
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
Eserin etkilediği isim
AHMED-i RÛMÎ
Hindistan’da Mevlevîliği yaymaya çalışan Anadolulu bir sûfî ve müellif.
Eserin etkilediği isim
DEDE ÖMER RÛŞENÎ
XV. yüzyılın önde gelen Halvetî şeyhlerinden, mutasavvıf şair.
Eserin etkilediği isim
GÜLŞEHRÎ
Mutasavvıf şair.
Eserin etkilediği isim
KÂSÂNÎ, Ahmed
Nakşibendî şeyhi.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Eseri Boşnakça’ya tercüme eden isim
HACIBAYRİÇ, Feyzullah
Kādiriyye tarikatına mensup Bosnalı sûfî ve müellif.
Eseri İngilizce’ye tercüme eden isim
NICHOLSON, Reynold Alleyne
Tasavvuf tarihi araştırmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER