ADEM YERİNDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADEM YERİNDE

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MECÂZÜ’l-KUR’ÂN
Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’nın (ö. 209/824 [?]) Kur’ân-ı Kerîm’in filolojik yorumuna dair eseri.
MESHARÂÎ
Kıraat âlimi.
MÎRGANÎ, Muhammed Osman
Mîrganiyye tarikatının kurucusu, müfessir.
MÎRGANİYYE
Muhammed Osman el-Mîrganî’ye (ö. 1268/1852) nisbet edilen bir tarikat.
MUHAMMED ŞU‘LE
Kıraat âlimi.
MÜNŞÎ
Osmanlı âlimi, müfessir ve edip.
MÜŞKİLÜ’l-KUR’ÂN
Âyetler arasında ilk bakışta var olduğu sanılan ihtilâfları inceleyen ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
NÎSÂBÛRÎ, Mahmûd b. Ebü’l-Hasan
Tefsir âlimi ve Hanefî fakihi.
ŞİFA
Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi ve ilâcı anlamında bir Kur’an terimi.
TAYYİB
Temiz ve yararlı olduğu için insan tabiatına hoş gelen, aklın ve dinin benimsediği şeyler hakkında kullanılan bir Kur’an tabiri.
TURAYHÎ
İmâmiyye Şîası’na mensup Necefli âlim.
YÛSUF b. AHMED
Zeydî müfessir ve fakih.
ZEVÂVÎ
Kıraat âlimi, Şam Mâlikî kādılkudâtı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER