ALİ HAKAN ÇAVUŞOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-MÜDEVVENETÜ’l-KÜBRÂ
Sahnûn’un (ö. 240/854) Mâlikî fıkhına dair eseri.
en-NEVÂDİR ve’z-ZİYÂDÂT
İbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin (ö. 386/996) Mâlikî fıkhına dair ansiklopedik eseri.
er-RİSÂLE
İbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin (ö. 386/996) Ehl-i sünnet akaidi ve Mâlikî fıkhına dair eseri.
SAHNÛN
Mâlikî mezhebinin oluşumunda ve Kuzey Afrika’ya yayılmasında önemli katkıları olan fakih.
SEBZEVÂRÎ, Muhammed Bâkır
Usûliyye ekolü mensubu İranlı Şiî âlimi.
SENHÛRÎ, Muhammed Ahmed Ferec
Mısırlı hukukçu.
SÜFYÂN es-SEVRÎ / 1. Bölüm
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
ŞÂTIBÎ, İbrâhim b. Mûsâ
el-Muvâfaḳāt adlı eseriyle tanınan Endülüslü Mâlikî fakihi, dil âlimi.
ŞEBTÛN
İmam Mâlik’in öğrencilerinden, Endülüslü fakih.
ŞEHÎD-i EVVEL
Usûliyye akımının öncülerinden ve Cebeliâmil ekolünün kurucusu Şiî âlimi.
ŞİRBÎNÎ, Hatîb
Şâfiî fakihi, müfessir ve dil âlimi.
TERTÎBÜ’l-MEDÂRİK
Kādî İyâz’ın (ö. 544/1149) Mâlikî mezhebine dair fukaha tabakatı kitabı.
TİLİMSÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Mâlikî fakihi, çok yönlü âlim.
UTBÎ, Muhammed b. Ahmed
el-ʿUtbiyye adlı eseriyle tanınan Endülüslü Mâlikî fakihi.
ÜCHÛRÎ
Mâlikî fakihi, muhaddis ve mutasavvıf.
YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ
Mâlikî mezhebinin Endülüs’te yayılmasını sağlayan fakih, el-Muvaṭṭaʾ râvisi.
ZEYİL / 4. Bölüm: FIKIH
Bir kitabı içerik veya kronoloji açısından tamamlamak, eksiklerini gidermek ve ilâveler yapmak amacıyla yazılan eser türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER