CEMAL KURNAZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAL KURNAZ

Müellif toplam 31 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İranî Diller ve Edebiyatları, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHAR
Divan edebiyatında en çok sözü edilen mevsimlerden biri.
BELKIS / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Kur’an’da tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi.
BENÂTÜ NA‘Ş
Divan edebiyatında kullanılan bir teşbih unsuru.
BÜLBÜL
Türk ve İran edebiyatlarında başta âşık oluşu ve sesinin güzelliği olmak üzere çeşitli özellikleri sebebiyle adı en çok geçen kuş.
CÂM
Divan şiirinde çeşitli hayaller ve edebî sanatlarla birlikte en çok kullanılan kelimelerden biri.
ÇARH
Divan şiirinde gökyüzünü, mecazi olarak da kötü talih ve kaderi ifade etmek üzere kullanılan bir tabir.
ÇELEBİOĞLU, Âmil
Eski Türk edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan ilim adamı.
DÂR
Âşığın canını verdiği idam sehpası anlamında kullanılan divan edebiyatı remzi.
FELEK / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Ortaçağ İslâm kozmolojisinde yıldızları taşıdığına ve hareket ettirdiğine inanılan şeffaf gökküre; gezegenlerin yörüngesi.
FERHAD
Divan edebiyatı ile Türk halk edebiyatında meşhur bir aşk hikâyesinin kahramanı.
GÜL
Doğu edebiyatlarında özellikle güzelliği bakımından sözü edilen çiçek.
HAMSE
Klasik İran ve Türk edebiyatlarında bir şairin beş mesnevisinden oluşan külliyat.
HARÂBÂT
Ziyâ Paşa’nın (ö. 1880) klasik Türk, Fars ve Arap şiiri için düzenlediği antoloji.
HAYÂLÎ BEY
Divan şairi.
HELÂKÎ
Divan şairi.
HIZIR / 3. Bölüm: EDEBİYAT
Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi.
HÜDHÜD
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman kıssasıyla ilgili olarak zikredilen bir kuş.
HÜMÂ
Doğu mitolojilerinde ve divan şiirinde üstün özellikleriyle yer alan efsanevî kuş.
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
İBN ÎSÂ
Mutasavvıf-şair.
LÂLE / 1. Bölüm
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
LÜKNET
Telaffuzda pelteklik, tutukluk.
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
MÜFTÎ DERVİŞ
Halvetî şeyhi, şair.
ONAY, Ahmet Talat
Şair, yazar, edebiyat araştırmacısı.
SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ
Mutasavvıf şair.
SIRRI PAŞA
Osmanlı devlet adamı, edip, şair ve âlim.
ŞÂBÂN-ı VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER