ERHAN YETİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERHAN YETİK

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANKARAVÎ, İsmâil Rusûhî
Mevlevî şeyhi ve Mes̱nevî şârihi.
DÎNEVERÎ, Ebü’l-Abbas
Sûfî, fütüvvet hareketinin ilk temsilcilerinden.
DÜKKĪ
Zâhid ve sûfî.
EBÛ OSMAN el-HÎRÎ
Nîşâbur’da tasavvufun yayılmasına öncülük eden ve Melâmîlik konusundaki fikirleriyle tanınan sûfî.
EBÜ’l-HASAN es-SÂİĞ
İlk devir sûfîlerinden.
HABÎB el-ACEMÎ
Basralı zâhid.
HAYRET
Allah’ı tanıyan, fakat bunu ifade edemeyen ârifin yaşadığı hal anlamında bir tasavvuf terimi.
HUTTELÎ, Ebü’l-Fazl
İlk sûfî müelliflerden Hücvîrî’nin şeyhi.
İBN EBÜ’l-VERD
İlk zâhid ve sûfîlerden.
İBN NÜCEYD
Nîşâburlu sûfî.
İBN SEM‘ÛN
Vâiz, hatip ve mutasavvıf.
İBRÂHİM b. ŞEYBÂN
Şeyhülcibâl diye tanınan Kirmanşahlı sûfî.
İZZEDDİN el-KÂŞÎ
Mutasavvıf-şair.
MENÂZİLÜ’s-SÂİRÎN
Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) tasavvuf makamlarına dair eseri.
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER