KÜRŞAT DEMİRCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÜRŞAT DEMİRCİ

Müellif toplam 34 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AVRUPA / 2. Bölüm: Din
Okyanusya’dan sonra dünyanın ikinci küçük kıtası.
BIBLIANDER, Theodorus
İsviçreli Sâmî dil bilimcisi, Kitâb-ı Mukaddes uzmanı.
BURÇ / 1. Bölüm
Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her biri.
DAHHÂK / 1. Bölüm
Eski İran mitolojisinde, Hint-İran ortak geleneğinden kalma insan vücutlu ejder veya ejder görünümlü insan.
DECCÂL / 1. Bölüm
İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi.
ELIADE, Mircea
Romanyalı dinler tarihçisi ve yazar.
ENGİZİSYON
Hıristiyanlık’tan uzaklaşan veya dinî esaslara aykırı davranan kimseleri cezalandırmak için kurulan Katolik kilise mahkemeleri.
HAHAM
Yahudi dinî teşkilâtında bir unvan.
HARAM / 1. Bölüm
Yapılması din tarafından yasaklanan fiil.
HÂRÛT ve MÂRÛT
Kur’ân-ı Kerîm’de adları geçen ve insanlara sihir öğrettiklerine inanılan iki melek.
HELÂL / 1. Bölüm
Yapılması dinen serbest olan fiil.
HIRİSTİYANLIK / 1. Bölüm
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HİNDUİZM
Hindistan’ın geleneksel dini.
HULÛL / 1. Bölüm
İlâhî zâtın veya sıfatların yaratıklardan birine veya tamamına intikal edip onlarla birleşmesi anlamında bir terim.
KAFDAĞI
Klasik kozmos anlayışlarında arzı çevrelediği kabul edilen efsanevî dağ.
KUTSİYET / 1. Bölüm
Tabiat üstü bir güçte ve onunla temas sonucunda bazı varlıklarda bulunduğuna inanılan aşkın nitelik anlamında terim.
MUSKA / 1. Bölüm
İnsanı kötü güçlerin etkisinden koruduğuna veya kısmet sağladığına inanılan, farklı biçimlerde ve taşınabilir nitelikte nesnelere verilen ad.
ORTODOKSLUK
Daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde hâkim olan, üç ana hıristiyan mezhebinden biri.
ROSENTHAL, Erwin Isak Jakob
Yahudi kökenli Alman şarkiyatçısı.
ŞİNTOİZM
Geleneksel Japon dini.
TESBİH / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
Tekrar edilen zikrin sayısını belirlemek amacıyla ipe dizilen belli sayıdaki boncuklar.
YAHUDİLİK / 6. Bölüm: YAHUDİLİK ve DİĞER DİNLER
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
ZÜHD / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER