MEHMET ALİ SARI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ALİ SARI

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂSIM b. BEHDELE
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
GUNNE
Kur’ân-ı Kerîm tilâveti sırasında genizden çıkarılan belirgin ve melodik ses.
HARF / 2. Bölüm: TEFSİR
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.
İBDÂL
Arap dilinde ve kıraatlerde bazı kelimelerdeki harf değişimlerini belirten terim.
İBN GĀZÎ
Kıraat, hadis ve fıkıh âlimi.
İBN REZÎN el-İSFAHÂNÎ
Kıraat ve nahiv âlimi.
İBNÜ’l-İMÂM
Kıraat ve hadis âlimi.
İBNÜ’l-KĀSIH
Kıraat âlimi.
İCÂZET / 2. Bölüm: KIRAAT
İslâmî eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve meslekte yeterlilik için gerekli izin ve onayı ifade eden terim.
İDGAM
Mahreçleri aynı veya yakın olan harflerin yan yana gelmesiyle dilde ve kıraatte ortaya çıkan ağırlığın giderilmesi için uygulanan telaffuz biçimini ifade eden terim.
İMÂLE
Fethada ve onu takip eden elifte ortaya çıkan telaffuz değişikliği anlamında dil ve kıraat terimi.
el-İTKĀN
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) Kur’an ilimlerine dair eseri.
KĀF
Arap alfabesinin yirmi birinci harfi.
KÂF
Arap alfabesinin yirmi ikinci harfi.
MED
Harfin sesinin harekesi yönünde uzatılmasını ifade eden tecvid terimi.
ÜSKÜDARLI ALİ EFENDİ
Kur’an tilâvetinde İstanbul tavrının son temsilcilerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER