MEHMET REŞİT ÖZBALIKÇI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET REŞİT ÖZBALIKÇI

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BATALYEVSÎ
Endülüslü dil ve edebiyat âlimi.
CEM‘U’l-CEVÂMİ‘
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) nahiv ilmine dair eseri.
EBÛ ALİ el-FÂRİSÎ
Basra mektebine mensup nahiv âlimi.
EBÜ’t-TAYYİB el-LUGAVÎ
Lugat ve nahiv âlimi.
el-EŞBÂH ve’n-NEZÂİR
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) nahvin çeşitli konularını benzerlik ve farklılık bakımından inceleyen eseri.
İBN DÜRÜSTEVEYH
Dil ve edebiyat âlimi.
İBN EBÜ’l-HADÎD
Nehcü’l-belâġa şârihi, Mu‘tezile kelâmcısı ve şair.
İBN HİŞÂM el-LAHMÎ
Dil âlimi ve edip.
İBN HİŞÂM en-NAHVÎ
Arap dili âlimi.
İBNÜ’d-DEMÂMÎNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBNÜ’n-NÂZIM
Nahiv ve belâgat âlimi.
KATRÜ’n-NEDÂ
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) nahve dair eseri.
MİHYÂR ed-DEYLEMÎ
Arap şairi ve kâtip.
MİSKÎN ed-DÂRİMÎ
Arap şairi.
MUĞNİ’l-LEBÎB
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) Arap gramerine dair eseri.
NAHT
Birden fazla kelimeden yeni bir kelime elde etme anlamında sözlük bilimi terimi.
NUSAYB b. REBÂH
Methiyeleriyle tanınan Arap şairi.
SÎBEVEYHİ
Arap dili gramerine dair zamanımıza ulaşan ilk hacimli eserin yazarı ve Basra nahiv mektebinin en önemli temsilcisi.
ŞELEVBÎN
Endülüslü Arap dili âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER