MUSA YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSA YILDIZ

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN BÜRD el-ASGAR
Endülüslü şair, kâtip ve vezir.
İBN HAYYÛS
Methiyeleriyle tanınan Arap şairi.
İBN VEKΑ
Şair, edip ve tenkitçi.
MERZÛKĪ, Muhammed
Tunuslu şair ve yazar.
NECÎB MAHFÛZ
Nobel edebiyat ödülü sahibi Mısırlı yazar.
REMÂDÎ
Kurtubalı şair.
SELÂME MÛSÂ
Mısırlı hıristiyan gazeteci ve yazar.
ŞEBÎB b. ŞEYBE
Özdeyişleriyle tanınan hatip ve ahbâr râvisi.
eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ
Şairleri yaşadıkları dönemlere, şiirlerinin kalitesine ve diğer özelliklerine göre gruplandırarak anlatan telif türü.
TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ
İbnü’l-Mu‘tezz’in (ö. 296/908) şair biyografilerine dair eseri.
TABERÎ, Abdülkādir b. Muhammed
Arap edebiyatı ve tarihi âlimi, hatip ve şair.
ZECCÂCÎ, Ebü’l-Kāsım
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ZECEL
Endülüs’te ortaya çıkan bir halk şiiri türü.
ZÜRRUMME
Emevîler devrinde tabiat tasvirleriyle öne çıkmış şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER