MUSTAFA SİNANOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA SİNANOĞLU

Müellif toplam 41 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Dinler Tarihi, Tefsir, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HIRİSTİYANLIK / 7. Bölüm: İSLÂM KAYNAKLARINA GÖRE HIRİSTİYANLIK
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HIRİSTİYANLIK / 8. Bölüm: LİTERATÜR
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HÜRMÜZ
Zerdüştîlik’te iyilik tanrısı olarak kabul edilen Ahura Mazda’nın İslâm literatüründeki adı.
HÜSRAN
Dünya ve âhirette maddî ve mânevî alanda zarar etmek anlamında bir tabir.
İBADET / 1. Bölüm: Etimoloji ve Tanım
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
İLHÂD / 1. Bölüm
Dinden çıkma sonucunu doğuracak inanç ve görüşleri savunma anlamında felsefe ve kelâm terimi.
İLHAM / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde İlham
Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi.
İMAN / 1. Bölüm
İnanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamında bir terim.
İSTİHFAF
Dinin ilke, yargı ve değerlerine yönelik aşağılayıcı tavır anlamında terim.
İZNİK KONSİLİ
Hıristiyanlık tarihindeki ilk genel konsil.
KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR / 4. Bölüm: Diğer Dinler
Basra Mu‘tezilesi’nin ünlü kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
KARÂÎLİK
Milâdî VIII. yüzyılda Irak’ta doğan ve Tanah’ı dinî hükümlerin yegâne kaynağı olarak kabul eden yahudi mezhebi.
KELİME
Kur’an’da Allah’ın sözü anlamında, ayrıca Hz. Îsâ’yı tanımlamakta kullanılan terim.
KÜFÜR
Din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek, onaylamamak anlamında bir terim.
MACDONALD, Duncan Black
İskoç şarkiyatçısı.
el-MAKĀSID
Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) kelâma dair eseri.
McCARTHY, Richard Joseph
Amerikan şarkiyatçısı.
MELKÂİYYE
Hıristiyanlık’ta bir mezhep.
el-MEVÂKIF
Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) kelâma dair eseri.
MUATTILA
Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit edenlere verilen isim.
MÜNECCİME
Âlemin yıldızlar tarafından yaratılıp yönetildiğini, yıldızların konum ve hareketlerine dayanarak gaybî bilgilere sahip olduklarını ileri sürenlere verilen isim.
NESEFÎ, Burhâneddin
Kelâm, cedel ve hilâf âlimi.
NÜBÜVVET / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde Nübüvvet
Allah ile insanlar arasında dünya ve âhiretle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevi.
NÜBÜVVET MÜHRÜ
Hz. Muhammed’in iki kürek kemiği arasında bulunan ve nübüvvetinin alâmetlerinden biri sayılan ben.
PINES, Shlomo
Fransız şarkiyatçısı ve felsefe tarihçisi.
REDDİYE
Bir inanç veya düşünceye karşı çıkıp delil ve dayanaklarını çürütmek amacıyla kaleme alınan eserlerin genel adı.
SEMERKANDÎ, Ubeydullah b. Muhammed
Müteahhir dönem Mâtürîdiyye âlimi.
SENEVİYYE
Âlemi birbirine zıt iki kadîm aslın yarattığına inanan din veya mezheplere verilen genel isim.
SIBGATULLAH
Hak din ve selim fıtrat mânasında Kur’an’da geçen bir terkip.
SÎNÂ
Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ın verildiği dağ.
ŞEHRİSTÂNÎ / 2. Bölüm
el-Milel ve’n-niḥal adlı eseriyle tanınan Ortaçağ İslâm dünyasının en meşhur dinler tarihçisi.
ŞERH / 5. Bölüm: KELÂM
İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü.
ŞİRK
Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın ulûhiyyetine ortak tanıma anlamında bir terim.
TA‘DÎL ve TECVÎR
Allah’ın mutlak adalet sahibi oluşunun insanlara yönelik fiillerinde bir sınırlama getirip getirmediği tartışmalarını ifade eden kelâm terimi.
TECELLÎ / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
Hakk’ın varlığının çeşitli mertebelerde zuhur etmesi, sâlikin keşf yoluyla bu zuhuru idrak etmesi anlamında tasavvuf terimi.
TEKLİF
Allah’ın kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamında terim.
TEVHİD İLMİ
Allah’ın zâtı ve sıfatları açısından birliği başta olmak üzere inanç esaslarını genellikle Selef akîdesi çerçevesinde ele alan ilim.
TRITTON, Arthur Stanley
İngiliz şarkiyatçısı.
YAHYÂ en-NAHVÎ
Ya‘kūbî dil bilgini, Aristo şârihi ve teolog.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER