MURAD I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MURAD I ile İLİŞKİLİ MADDELER

مراد
Babası
ORHAN
Osmanlı padişahı (1324-1362).
Annesi
NİLÜFER HATUN
I. Murad’ın annesi.
Ağabeyi
SÜLEYMAN PAŞA
Osmanlı şehzadesi, Orhan Bey’in büyük oğlu.
Lalası
LALA ŞÂHİN PAŞA
İlk Osmanlı beylerbeyi.
Oğlu
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Veziri
ÇANDARLI ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Unvanı
HUDÂVENDİGÂR
Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Murad’ın unvanı.
Rumeli fetihleri esnasında yanında görev yapan serhad beylerinden
GAZİ EVRENOS BEY
Rumeli’nin fethinde önemli rol oynayan akıncı beyi ve Evrenosoğulları ailesinin kurucusu.
Rumeli fetihleri esnasında yanında görev yapan serhad beylerinden
HACI İLBEY
Osmanlılar’ın Rumeli fetihlerinde büyük hizmeti geçen Türk kumandanı.
Rumeli ve Balkanlar’da fetihler yapan, Anadolu’daki seferlere katılan devlet adamı
TİMURTAŞ PAŞA
Osmanlı beylerbeyi.
Şehzadeliği sırasında fethettiği şehir
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Edirne'nin fethi sırasında Osmanlı topraklarına katılan yerleşim yeri
ÇİRMEN
Edirne’nin kuzeybatısında, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan bir Osmanlı kasabası ve sancağı.
Döneminde fethedilen şehirlerden
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Çatışmasız ele geçirdiği yer
KARİNÂBÂD
Bulgaristan’ın doğusunda bugün Karnobat adını taşıyan eski bir Osmanlı kaza merkezi.
Denizden ve karadan kuşatarak fethettiği yerleşim yeri
BİGA
Çanakkale iline bağlı bir ilçe merkezi.
Sırplar’a karşı yapılan ilki esnasında şehit olduğu savaşlar
KOSOVA SAVAŞLARI
Türkler’in Balkanlar’da hâkimiyetini sağlayan, ilki 791 (1389), diğeri 852’de (1448) yapılan iki savaş.
Babası Orhan Gazi’nin vefatı üzerine Bursa kadısı olarak gerekli tedbirleri alıp tahta çıkmasını sağlayan ve daha sonra vezirliğini yapan devlet adamı
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA
İlk Osmanlı vezirlerinden.
Mücadele ettiği beylik
ERETNAOĞULLARI
1335-1381 yılları arasında Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
Mücadele ettiği beylik
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
Damadı, uzun yıllar mücadele ettiği, kızı Nefîse (Melek) Hatun’la evlendirdiği Karamanoğulları beyi
ALÂEDDİN BEY
Karamanoğulları Devleti’nin tanınmış beylerinden (1361-1398).
Şehzade Bayezid’in damat olduğu ve çeyiz olarak topraklarının bir kısmını Osmanlılar’a veren beylik
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
Bazı kalelerini satış yoluyla Osmanlılar'a veren beylik
HAMÎDOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta, Burdur ve Eğridir yöresinde kurulan Türkmen beyliği.
Mücadele ettiği Avrupalı askerî güçler
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
Haçlı saldırılarına karşı birlikte hareket ettiği devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Kadı Burhâneddin ve Karamanoğlu’na karşı ittifak yaptığı Mısır sultanı
BERKUK
Memlük sultanı (1390-1399).
Dönemin meşhur âlimlerinden
ALÂEDDİN ALİ ESVED
Sultan Murad Hudâvendigâr devrinin meşhur âlimlerinden.
Rumeli’deki fetihleri hakkında bilgi veren tarihçi
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Günümüze ulaşmayan Gazanâme isimli eserinde dönemin olaylarını ayrıntılı olarak anlatan tarihçi
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Cihannümâ adlı eserinde Ahmedî’nin Gazânâme’sini döneme ait başka kaynaklarla birlikte aktaran tarihçi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemin olaylarını anlatan ancak eseri günümüze ulaşmayan tarihçi
YAHŞİ FAKİH
Bilinen ilk Osmanlı tarihi yazarı.
Yahşi Fakih’in eserindeki bilgileri aktaran tarihçi
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Bezm ü Rezm isimli eserinde dönemin olaylarını anlatan tarihçi
ESTERÂBÂDÎ, Azîz b. Erdeşîr
Bezm ü Rezm adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi ve şair.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
DUKAS
Bizans tarihçisi.
Bursa’da yaptırdığı külliye
HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ
Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye.
Yaptırdığı camiler
HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.
Şehit edildiği yerdeki türbesi
HUDÂVENDİGÂR MEŞHEDİ
Kosova’da I. Murad Hudâvendigâr’ın şehid edildiği yerde inşa edilen türbe.
Edirne fethinden sonra cami haline getirilen mabed
AYASOFYA CAMİİ
Edirne’de Kaleiçi’nde geçen yüzyıla kadar Ayasofya adıyla tanınan cami.
Edirne’de kiliseden çevirerek yaptırdığı cami
HALEBÎ CAMİİ
Edirne’de Ayasofya adıyla da tanınan eski bir Bizans kilisesinden dönüştürülmüş cami.
Annesi adına yaptırdığı imaret
NİLÜFER HATUN İMARETİ
İznik’te XIV. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen yapı.
Hanımı Gülçiçek Hatun için yaptırılan ve padişah anaları için yapılan türbelerin en eski örneği olan türbe
GÜLÇİÇEK HATUN TÜRBESİ
Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait türbe.
Kitâbesindeki bilgilerden hareketle bânisi olduğu düşünülen külliye
HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ KÜLLİYESİ
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin (ö. 669/1271 [?]) türbesi etrafında teşekkül eden külliye.
Yaptırdığı zâviye
POSTİNPÛŞ BABA ZÂVİYESİ
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde erken Osmanlı devrine ait bir zâviye.
Onayı ile devreye sokulan ve devşirme sistemine dayanak oluşturan uygulama
PENCİK
Osmanlı vergi ve asker kaynaklarından birini oluşturan uygulamaya verilen ad.
Bursa'da yaptırdığı binalar hakkında kitap yazan mimar
ÇETİNTAŞ, Sedat
Türk mimari eserlerine dair kitap ve rölöveleriyle tanınan mimar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER