MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhi
MEHMED EMİN TOKADÎ
Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
Hocası
HANÎF İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Hocası
ABBAS VESİM EFENDİ
Osmanlı tabibi ve astronomi bilgini.
Hat hocası
MEHMED RÂSİM, Eğrikapılı
Osmanlı hattatı.
Hat hocası
KÂTİBZÂDE MEHMED REFÎ
Osmanlı hekimbaşısı, hattat ve şair.
Eseri
MECELLETÜ’n-NİSÂB
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin’in (ö. 1202/1787) Türk-İslâm meşhurlarına dair Arapça biyografi eseri.
Eseri
DEVHATÜ’l-MEŞÂYİH
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1787) Osmanlı şeyhülislâmlarına dair biyografik eseri.
Eseri
TUHFE-i HATTÂTÎN
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1202/1788) hat ve hattatlara dair eseri.
Hakkında Kitâbü’l-Menâkıb adıyla bir kitap yazdığı kişi
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Tercüme ve şerh ettiği eser
el-FIKHÜ’l-EKBER
Ebû Hanîfe’ye (ö. 150/767) nisbet edilen akaid risâlesi.
Mektûbât'ını tercüme ettiği mutasavvıf
İMÂM-ı RABBÂNÎ
Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu.
Mektûbât'ını tercüme ettiği mutasavvıf
MUHAMMED MA‘SÛM SİRHİNDÎ
Hindistanlı Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
Evrâdının tercüme ve şerhini yaptığı sûfî
YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ
Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu, sûfî müellif.
Hediyyetü’l-ihvân adlı eserini ihtisar ettiği sûfî
NAZMİ EFENDİ, Mehmed
Hediyyetü’l-ihvân adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, şair ve bestekâr.
Devhatü’l-meşâyih adlı eserine zeyil yazan kişi
RİFAT EFENDİ, Topal
Tanzimat devri biyografi yazarı.
Tuhfe-i Hattâtîn adlı eserine Son Hattatlar adıyla zeyil yazan ve neşreden kişi
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Ḳānûnü’l-edeb adlı Arapça-Farsça sözlüğüne Türkçe'lerini ilave ettiği müellif
HUBEYŞ et-TİFLÎSÎ
Anadolu Selçuklu dönemi tabip ve müneccimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER