NECMEDDÎN-i KÜBRÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NECMEDDÎN-i KÜBRÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

نجم الدين كبرى
Şeyhi
BABA FEREC
Tebrizli sûfî.
Müridi ve halifesi
MECDÜDDİN el-BAĞDÂDÎ
Kübreviyye tarikatı şeyhi.
Müridi ve halifesi
NECMEDDÎN-i DÂYE
Kübrevî şeyhi, müfessir.
Müridi ve halifesi
SA‘DEDDÎN-i HAMMÛYE
Kübrevî şeyhi.
Müridi ve halifesi
BÂHARZÎ, Seyfeddin
Mutasavvıf, Kübreviyye tarikatının Bâharziyye kolunun kurucusu.
Eserini Farsça’ya tercüme eden isim
HEMEDÂNÎ, Emîr-i Kebîr
Kübreviyye tarikatının Hemedâniyye kolunun kurucusu, Keşmir’in İslâmlaşmasında önemli tesiri bulunan sûfî.
NURBAHŞİYYE
Kübreviyye’nin Seyyid Muhammed Nurbahş’a (ö. 869/1464) nisbet edilen bir kolu.
İSFERÂYÎNÎ, Nûreddin
Kübreviyye’nin Nûriyye kolunun kurucusu.
YAHYÂ b. AHMED el-BÂHARZÎ
Kübrevî şeyhi.
MÂNERÎ, Şerefeddin
Kübreviyye tarikatının Firdevsiyye koluna mensup âlim ve mutasavvıf.
NECÎBÜDDİN TEBRÎZÎ
Kübrevî-Zehebî şeyhi, şair.
Hocası
EBÜ’l-ALÂ el-HEMEDÂNÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
Hocası
SİLEFÎ
Hadis âlimi.
Çağdaşı
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Eserini şerh eden isim
ABDÜLGAFÛR-i LÂRÎ
Abdurrahman-ı Câmî’nin önde gelen müridlerinden, âlim ve mutasavvıf.
Eserini şerh eden isim
KEMÂLEDDÎN-i HÂRİZMÎ
İranlı sûfî ve şair.
Eserini şerh eden isim
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
AZÎZ NESEFÎ
Vahdet-i vücûd konusundaki düşünceleriyle tanınan İranlı mutasavvıf.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
Tarikat silsilesini devam ettiren sûfî
KEMÂLEDDÎN-i HÂRİZMÎ
İranlı sûfî ve şair.
PÎR
Hak yolunda sâlike rehberlik yapan kimse ve tarikat kurucusu anlamında tasavvuf terimi.
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER