« Madde sayfasına git

NUAYM b. HAMMÂD ile İLİŞKİLİ MADDELER

نعيم بن حمّاد
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
SEBÎÎ, Îsâ b. Yûnus
Hadis hâfızı.
Hocası
EBÛ BEKİR b. AYYÂŞ
Yedi kıraat imamından Âsım’ın meşhur iki râvisinden biri.
Hocası
NÛH b. EBÛ MERYEM
Hanefî fakihi.
Hocası
VELÎD b. MÜSLİM
Şamlı muhaddis.
Hocası
BAKIYYE b. VELÎD
Muhaddis.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Hocası
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
Öğrencisi
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Öğrencisi
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
TİRMİZÎ
Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
EBÛ HÂTİM er-RÂZÎ, Muhammed b. İdrîs
Hadis hâfızı ve münekkit.
Öğrencisi
EBÛ ZÜR‘A ed-DIMAŞKĪ
Hadis hâfızı.
Çağdaşı
MU‘TASIM-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (833-842).
Çağdaşı
BÜVEYTÎ
İmam Şâfiî’nin önde gelen talebelerinden.
SÂMERRÂ
Bir dönemin Abbâsî başşehri.
CEHMİYYE
Cehm b. Safvân’ın (ö. 128/745-46) itikadî görüşlerinden oluşan mezhebe ve bu mezhebi benimseyenlere verilen ad.
MÜRCİE
İslâm’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkıp ılımlı ve uzlaşmacı fikirleriyle tanınan itikadî ve siyasî fırka.
Eseri
el-FİTEN ve’l-MELÂHİM
Nuaym b. Hammâd’ın (ö. 228/843) fiten ve melâhime dair eseri.
Eser verdiği edebî tür
MÜSNED
Hadislerin adlarına göre tasnif edildiği kitap türü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER