SENCER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SENCER ile İLİŞKİLİ MADDELER

SELÇUKLULAR
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
Babası
MELİKŞAH
Büyük Selçuklu hükümdarı (1072-1092).
Kardeşi
BERKYARUK
Büyük Selçuklu hükümdarı (1092-1104).
Kardeşi
MUHAMMED TAPAR
Büyük Selçuklu hükümdarı (1105-1118).
MUÎNÜDDÎN-i KÂŞÎ
Sultan Sencer’in veziri.
MÜNTECEBÜDDİN BEDΑ
Sultan Sencer’in Dîvân-ı İnşâ başkanı ve nedimi.
SULTAN SENCER TÜRBESİ
Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi.
Himayesinde bulunan âlim
ŞEHRİSTÂNÎ
el-Milel ve’n-niḥal adlı eseriyle tanınan Ortaçağ İslâm dünyasının en meşhur dinler tarihçisi.
er-Risâletü’s-Senceriyye fi’l-kâʾinâti’l-ʿunṣuriyye adlı eserini kendisine ithaf eden âlim
SÂVÎ, Ömer b. Sehlân
İranlı kadı ve âlim.
ez-Zîcü’l-muʿteberü’s-Sencerî es-Sulṭânî adlı eserini kendisine ithaf eden âlim
ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ
XII. yüzyılda İran’da yaşamış astronom, mekanikçi ve ilmî alet yapıcısı.
Yeğeni
MAHMÛD b. MUHAMMED TAPAR
Irak Selçuklu sultanı (1118-1131).
Yeğeni
MES‘ÛD b. MUHAMMED TAPAR
Irak Selçuklu hükümdarı (1134-1152).
Yeğeni
TUĞRUL I
Irak Selçuklu hükümdarı (1132-1134).
Görüştüğü ve mektuplaştığı âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Himayesinde bulunan şair
ENVERÎ, Evhadüddin
İran edebiyatının en büyük kaside şairi.
Himayesinde bulunan şair
MUİZZÎ
İranlı kaside şairi.
Himayesinde bulunan şair
EDÎB SÂBİR
İranlı şair.
Damadı
MÜSTERŞİD-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (1118-1135).
Kayınpederi
ARSLAN HAN
Batı Karahanlı hükümdarı.
Yeğeni
BEHRAM ŞAH
Gazneli sultanı (1117-1157).
Mücadele ettiği hükümdar
ATSIZ b. MUHAMMED
Hârizmşahlar Devleti hükümdarı (1128-1156).
Mücadele ettiği hükümdar
CİHANSÛZ, Alâeddin
Gurlu hükümdarı (1149-1161).
Çağdaşı
ZENGÎ, İmâdüddin
Zengîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1127-1146).
Çağdaşı
KUTBÜDDİN HÂRİZMŞAH
Hârizmşahlar’ın kurucusu (1097-1128).
Hizmetinde bulunan emîr
MÜEYYED AY-ABA
Büyük Selçuklu emîrlerinden.
Veziri
FAHRÜLMÜLK, Ali b. Nizâmülmülk
Selçuklu veziri.
Yakın ilgisine mazhar olan aile
BURHAN AİLESİ
Buhara’da V-VII. (XI-XIII.) yüzyıllarda Sadr unvanıyla hüküm süren ve Hanefî fukahasının en önde gelen temsilcileri olan bir ulemâ ailesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER