ŞERÎF er-RADÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞERÎF er-RADÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشريف الرضي
NEHCÜ’l-BELÂGA
Şerîf er-Radî (ö. 406/1015) tarafından derlenen ve Hz. Ali’ye nisbet edilen çeşitli metinlerden oluşmuş antoloji.
Ağabeyi ve hocası
ŞERÎF el-MURTAZÂ
İmâmiyye’nin önde gelen fıkıh ve kelâm âlimi, edebiyatçı, Bağdat’taki Tâlibîler’in nakibi.
Hocası
MÜFÎD, Şeyh
İmâmiyye Şîası’nın önde gelen kelâm, fıkıh ve hadis âlimi.
Hocası
İBN CİNNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR
Basra Mu‘tezilesi’nin ünlü kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Hocası
EBÛ ALİ el-FÂRİSÎ
Basra mektebine mensup nahiv âlimi.
Hocası
RUMMÂNÎ
Arap dili ve belâgatı âlimi, Mu‘tezile kelâmcısı.
Hocası
MERZÜBÂNÎ
Arap edebiyatı, tarih, ahbâr âlimi ve râvisi.
Talebesi
MİHYÂR ed-DEYLEMÎ
Arap şairi ve kâtip.
Talebesi
TÛSÎ, Ebû Ca‘fer
İmâmiyye Şîası’na mensup çok yönlü âlim.
Anne tarafından büyük dedesi
HASAN el-UTRÛŞ
Deylem ve Taberistan’da hüküm süren Zeydîler’in üçüncü hükümdarı (914-917).
Türünde ilk eseri kaleme aldığı ilim dalı
MECÂZÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’deki mecazi lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
Muhtemel hocası
SÎRÂFÎ, Ebû Saîd
Basra dil mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, Hanefî fakihi.
Kur'an mecazlarına dair eserinin Farsça mütercimi
SEBZEVÂRÎ, Muhammed Bâkır
Usûliyye ekolü mensubu İranlı Şiî âlimi.
Dostluk kurduğu ve methiye yazdığı halife
TÂİ‘-LİLLÂH
Abbâsî halifesi (974-991).
Dostluk kurduğu ve methiye yazdığı halife
KĀDİR-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (991-1031).
Dostluk kurduğu ve kaside yazdığı kimse
SÂBÎ, Ebû İshak
Sâbiî inancına mensup kâtip, risâle yazarı, şair ve tarihçi.
Dostluk kurduğu ve kaside yazdığı hükümdar
BAHÂÜDDEVLE
Büveyhî hükümdarı (989-1012).
Şiirde etkilediği kimselerden
HAFÂCÎ, İbn Sinân
Arap edip ve şairi.
Şiirde etkilediği kimselerden
İBN HAFÂCE
Endülüslü şair.
Hakkında çalışma yapan şahıs
ZEKÎ MÜBÂREK
Mısırlı düşünür, edebiyatçı, şair ve eleştirmen.
Hakkında doktora çalışması hazırlayan şahıs
HULV, Abdülfettâh Muhammed
Araştırmacı, yazar, edip ve nâşir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER