UMRE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

UMRE ile İLİŞKİLİ MADDELER

العمرة
HAC
Kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etme, İslâm’ın beş şartından biri.
İHRAM
Hac veya umre yapan kimseye normal durumlarda helâl olan bazı davranışların haram kılınması anlamında fıkıh terimi.
TAVAF
Kâbe’nin etrafında usulüne uygun biçimde dönmek anlamında fıkıh terimi.
SA‘Y
Hac ve umre ibadetlerinde Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeyi ifade eden fıkıh terimi.
SAFÂ ve MERVE
Hac ve umre sırasında aralarında sa‘y yapılan iki tepe.
MÎKĀT
İhrama girilecek zaman ve yer anlamında fıkıh terimi.
TELBİYE
İhrama girenlerin lebbeyk şeklinde başlayan zikir cümlelerini söylemesi.
İHSÂR
Hac veya umre için ihrama girdikten sonra bunların tamamlanmasını engelleyen bir durumun ortaya çıkması anlamında fıkıh terimi.
HEDY
Hac ve umre yapan kimselerin Harem sınırları içinde kestikleri kurban.
UMRETÜ’l-KAZÂ
Hz. Peygamber’in Hudeybiye Antlaşması’ndan sonraki yıl ashabı ile birlikte yaptığı umre (7/629).
MUTAVVİF
Hac rehberi, delil.
HACERÜLESVED
Kâbe’nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen taş.
IZTIB‘
İhramlı iken sağ omuzun açık bırakılması anlamında bir fıkıh terimi.
HİL
Mekke ve Medine haremlerinin dışında kalan bölge için kullanılan fıkıh terimi.
KEFÂRET
Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet.
KAZÂ
Vakti içinde yerine getirilmeyen bir ibadetin, daha sonra ifa edilmesi anlamında fıkıh terimi.
İhramlı iken kesilmesi, kısaltılması, koparılması, kınalanması ve yağlanması yasak olduğu gibi ihramdan çıkmak için tamamen ya da kısmen tıraş edilmesi gereken baş derisini kaplayan kıllar
SAÇ
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
Mekkeli müşriklerin Medine İslâm Devleti’ni resmen tanıdıklarını gösteren belgeyi imzaladıkları barış antlaşması (6/628).
Bazı âlimlere göre umrenin hükmü
SÜNNET
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onaylarının ortak adı, şer‘î delillerin ikincisi.
Bazı âlimlere göre umrenin hükmü
VÂCİP
Farz ile eş anlamlı, Hanefîler’e göre delilinin zannî olması sebebiyle ondan bir derece aşağıda olan teklifî hüküm anlamında fıkıh usulü terimi.
Bazı âlimlere göre umrenin hükmü
FARZ
Mükelleften yapılması kesinlikle istenen fiil anlamında fıkıh usulü terimi.
Âlimlerin çoğunluğuna göre umre yapmanın müstehap olduğu ay
RECEB
Hicrî yılın yedinci ayı.
KURBAN
İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.
TEKBİR
Allah’ın en yüce varlık olduğunu belirten “Allahüekber” cümlesini söyleme anlamında terim.
CİMÂ
Kadın ve erkek arasında cinsî münasebeti ifade eden fıkıh terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER