WÜSTENFELD, Heinrich Ferdinand - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

WÜSTENFELD, Heinrich Ferdinand ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Hakkında incelemelerde bulunduğu tarihçi
İBN HALLİKÂN
Vefeyâtü’l-aʿyân adlı eseriyle tanınan tarihçi, fakih, edip ve şair.
Eserini tercüme ettiği âlim
NEVEVÎ
Hadis âlimi ve fakih.
Hakkında incelemelerde bulunduğu âlim
ŞÂFİÎ
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Eserini neşrettiği âlim
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Eserini neşrettiği tarihçi
YÂKŪT el-HAMEVÎ
Muʿcemü’l-büldân ve Muʿcemü’l-üdebâʾ adlı eserleriyle tanınan coğrafyacı, tarihçi, edip ve seyyah.
Eserini neşrettiği tarihçi
İBN HİŞÂM
es-Sîretü’n-nebeviyye adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, dil ve ensâb âlimi.
Eserini neşrettiği tarihçi
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
Eserini neşrettiği âlim
İBN KUTEYBE
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan âlim.
Eserini neşrettiği âlim
İBN DÜREYD
Arap dili âlimi, edip ve şair.
Eserini neşrettiği âlim
SEMHÛDÎ
Medine tarihi hakkındaki eserleriyle tanınan hadis ve fıkıh âlimi.
Eserini neşrettiği tarihçi
KALKAŞENDÎ
Memlüklü tarihçisi, âlim ve münşî.
Eserini tercüme ettiği tarihçi
EBÛ MİHNEF
Emevîler devri tarihçisi.
Hakkında incelemelerde bulunduğu hanedan
FÂTIMÎLER
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
Hakkında incelemelerde bulunduğu emîr
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Yazarları arasında yer aldığı dergi
ZEITSCHRIFT der DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT
Yayımına 1847 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Eserini neşrettiği coğrafyacı
ZEKERİYYÂ el-KAZVÎNÎ
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER