YAHYÂ b. ÂDEM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YAHYÂ b. ÂDEM ile İLİŞKİLİ MADDELER

يحيى بن آدم
Hocası
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
Hocası
EBÛ BEKİR b. AYYÂŞ
Yedi kıraat imamından Âsım’ın meşhur iki râvisinden biri.
Hocası
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Fakih olarak çok beğendiği çağdaşı
HASAN b. ZİYÂD
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden müctehid âlim.
KİTÂBÜ’l-HARÂC
Yahyâ b. Âdem’in (ö. 203/818) İslâm malî hukukuna dair eseri.
Hocası
HASAN b. SÂLİH
Zeydiyye’nin kollarından ve Kesîrünnevâ el-Ebter’e (ö. 169/785-86) nisbetle Bütriyye veya Ebteriyye diye de tanınan Sâlihiyye’nin kurucusu, fakih ve muhaddis.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Çağdaşı
ABDULLAH b. İDRÎS
Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi.
Çağdaşı
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Hocası
FUDAYL b. İYÂZ
Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden.
Öğrencisi
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebü’l-Hasan
Hadis ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
ABD b. HUMEYD
Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hâfızı.
Öğrencisi
HALEF b. HİŞÂM
Kırâat-i aşere imamlarından ve Hamza b. Habîb kıraatinin meşhur iki râvisinden biri.
Öğrencisi
İBNÜ’l-FURÂT, Ahmed
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBNÜ’s-SELCÎ
Hanefî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
Öğrencisi
İCLÎ, Ebü’l-Hasan
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
MÜSNEDÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER