« Madde sayfasına git

YAHYÂ b. MAÎN ile İLİŞKİLİ MADDELER

يحيى بن معين
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Hocası
GUNDER
Basralı hadis hâfızı.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Hocası
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Hocası
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
Hocası
EBÛ MÜSHİR
Hadis, kıraat ve fıkıh âlimi.
Hocası
AFFÂN b. MÜSLİM
Bağdat muhaddisi diye anılan ve Mihne Olayı’nda ilk defa sorguya çekilen âlim.
Hocası
EBÛ NUAYM, Fazl b. Dükeyn
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Öğrencisi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ HÂTİM er-RÂZÎ, Muhammed b. İdrîs
Hadis hâfızı ve münekkit.
Öğrencisi
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Öğrencisi
EBÛ YA‘LÂ el-MEVSILÎ
Hadis âlimi.
Çağdaşı
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Çağdaşı
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Çağdaşı
EBÛ HAYSEME, Züheyr b. Harb
Hadis hâfızı.
Çağdaşı
HUTTELÎ, İbnü’l-Cüneyd
Muhaddis ve sûfî.
Çağdaşı
DÂRİMÎ, Osman b. Saîd
Selefiyye’nin önde gelen temsilcilerinden, hadis ve fıkıh âlimi.
Çağdaşı
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
Çağdaşı
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Çağdaşı
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER