YALTKAYA, Mehmet Şerefettin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YALTKAYA, Mehmet Şerefettin ile İLİŞKİLİ MADDELER

Başkanlık yaptığı kurum
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de İslâm diniyle ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kamu kuruluşu.
Selefi
BÖREKÇİ, Rifat
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri başkanı.
Halefi
AKSEKİ, Ahmet Hamdi
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri başkanı.
Hocası
ARAPKİRLİ HÜSEYİN AVNİ
Son devir din âlimi, huzur dersleri mukarriri, dersiâm.
Hocası
MANASTIRLI İSMÂİL HAKKI
Son devir Osmanlı âlimi.
Hocası
MEHMED HÂLİS EFENDİ
Ders vekili.
Hocası
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Yakın dostlarından
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
İlk müdürü olduğu kurum
İSLÂM TETKİKLERİ ENSTİTÜSÜ
Hâfız-ı kütüblüğünü yaptığı kurum
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
Türkçe namaz hakkında kendisine olumlu rapor sunduğu devlet adamı
BAYUR, Yusuf Hikmet
Türk devlet adamı ve tarihçi.
Türkçe namaz hakkında birlikte olumlu rapor hazırladığı âlim
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Felsefe Yıllığı mecmuasını birlikte çıkardığı kişi
ÜLKEN, Hilmi Ziya
Son dönem Türk bilim ve fikir adamı.
Kilisli Rifat Bilge ile birlikte neşrettiği eser
KEŞFÜ’z-ZUNÛN
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
Hakkında kitap yazdığı fakih ve mutasavvıf
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Eserini neşrettiği ve Türçe'ye tercüme ettiği şahsiyet
İBN SEB‘ÎN
Sûfî filozof.
Eserini tahkik ettiği âlim
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Terceme-i hallerini yazdığı ilim adamları
BENÎ MÛSÂ
Mûsâ b. Şâkir’in, IX. yüzyılda geometri ve astronomi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç oğlu.
Târîḫu’l-Meliki’ẓ-Ẓâhir adlı eserini kısmen Türkçe'ye tercüme ettiği tarihçi
İBN ŞEDDÂD, İzzeddin
el-Aʿlâḳu’l-ḫaṭîre adlı eseriyle tanınan Eyyûbîler ve Memlükler dönemi tarihçisi.
Feżâʾilü’l-etrâk adlı eserini Türkçe'ye tercüme ettiği âlim
CÂHİZ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Türkçe şiirleri hakkında çalışma yaptığı mutasavvıf
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Keşfü’ẓ-ẓunûn'u birlikte neşrettiği kimse
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
MİHRAB
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan ilmî dergi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
MİLLÎ TETEBBÛLAR MECMUASI
1915 yılında beş sayı çıkan ilmî dergi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
BEYÂNÜLHAK
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan dinî, edebî, siyasî ve fennî muhtevalı haftalık gazete.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
Yazılarını yayımladığı gazetelerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Eserini tercüme ettiği âlim
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
Eserini tercüme ettiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Eserini neşrettiği ve Türkçe’ye tercüme ettiği tarihçi
İBN HASSÛL
Kitâbü Tafżîli’l-etrâk adlı eserle meşhur olan tarihçi, edip ve devlet adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER