EBÛ YÛSUF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EBÛ YÛSUF ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو يوسف
KİTÂBÜ’l-HARÂC
Ebû Yûsuf’un (ö. 182/798) malî konular yanında, muâmelât, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamına giren çeşitli meseleleri ele alan eseri.
Arkadaşı
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
Hocası
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman
Kûfe kadısı, mutlak müctehid, muhaddis.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
ZÜFER b. HÜZEYL
Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, Hanefî mezhebinin imamlarından biri.
KĀDILKUDÂT
İslâm devletlerinde yargı sisteminin başında bulunan görevliye verilen unvan.
ESED b. AMR
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, Bağdat ve Vâsıt kadısı.
Talebesi
HASAN b. ZİYÂD
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden müctehid âlim.
HAFS b. GIYÂS
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, Bağdat ve Kûfe kadısı.
İMÂMEYN
Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanîfe’nin iki talebesi için kullanılan bir tabir.
YAHYÂ b. ZEKERİYYÂ
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, fakih ve muhaddis.
Talebesi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Talebesi
BİŞR b. GIYÂS
Cehmiyye ile Mürcie’nin görüşlerini benimseyen kelâmcı ve Hanefî fakihi.
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Talebesi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Talebesi
HİLÂL b. YAHYÂ
Hanefî fakihi.
Talebesi
ESED b. FURÂT
Mâliki fakihi ve Kayrevan kadısı.
Ebû Yûsuf’un eserlerini neşreden âlim
EFGĀNÎ, Ebü’l-Vefâ
Hindistanlı fıkıh âlimi.
el-MEHÂRİC
Hiyel ile ilgili olarak günümüze ulaşan ilk eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER