EDEBİYAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EDEBİYAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

EDEBİYAT TARİHİ
Edebî eser ve şahsiyetleri kronolojik ve sistematik olarak inceleyen bilim dalı.
HALK EDEBİYATI
Halkın edebî zevkini karşılamak üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
TEKKE EDEBİYATI
ÂŞIK EDEBİYATI
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk hikâyeleri anlatan ve âşık adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyat.
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
ISTILÂHÂT-ı EDEBİYYE
Muallim Nâci’nin (1850-1893) edebiyat terimlerini örnekleriyle açıklayan eseri.
BELÂGAT
Edebiyat kaideleri ve edebî sanatlarla ilgili meânî, beyân ve bedîi içine alan ilim dalı.
EDEBİYAT
Aylık edebiyat ve sanat dergisi.
ÇAĞATAY EDEBİYATI
Timurlular devrinde İslâm medeniyetinin tesiri altında oluşmuş, Hârizm Türkçesi’nin devamı mahiyetinde gelişen Çağatay diliyle meydana gelen edebiyat.
MEHCER EDEBİYATI
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey ve Güney Amerika’ya göç eden Araplar’ca geliştirilen edebiyat.
TENKİT
Değerini ortaya koymak amacıyla genelde sanat ve özelde bir edebiyat eserinin belirlenmiş ölçütlere göre incelenmesi ve analizini konu alan bilim dalı.
Edebiyat türlerinden
ŞİİR
Edebiyat türlerinden
NESİR
Şiirin dışında kalan söz dizimi kurallarına uygun anlatım biçimi.
Edebî türlerden
MAKALE
Belli bir konuda inceleme, açıklama ve yorumlama niteliği taşıyan gazete ve dergi yazısı.
Edebî türlerden
SEYAHATNÂME
Çeşitli amaçlarla yapılan seyahatler dolayısıyla kaleme alınan eserlere verilen ortak isim.
Edebî türlerden
HÂTIRAT
Yaşanılmış olayların anlatıldığı otobiyografik eserlerin ortak adı.
Edebî türlerden
MEKTUP
TA‘LÎM-i EDEBİYYÂT
Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) yeni bir metotla hazırladığı edebiyat bilgi ve teorisi kitabı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER