EKBERİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EKBERİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأكبرية
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
FERGĀNÎ, Saîdüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Hareketin önemli isimlerinden
İBN SEVDEKÎN
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin öğrencisi, sûfî müellif.
Hareketin önemli isimlerinden
FAHREDDÎN-i IRÂKĪ
Lemaʿât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Hareketin önemli isimlerinden
CENDÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem’in ilk şârihi, mutasavvıf-şair.
Hareketin önemli isimlerinden
NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil
Sûfî, fakih, edip ve şair.
Hareketin önemli isimlerinden
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Hareketin önemli isimlerinden
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
Hareketin önemli isimlerinden
KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Hareketin önemli isimlerinden
ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
Hareketin önemli isimlerinden
ALİ VEFÂ eş-ŞÂZELÎ
Şâzelî-Vefâî şeyhi.
Hareketin önemli isimlerinden
KUŞÂŞÎ
Mutasavvıf ve âlim.
Hareketin önemli isimlerinden
KÛRÂNÎ
Şâfiî fakihi, muhaddis ve mutasavvıf.
Hareketin önemli isimlerinden
ABDÜLKĀDİR el-CEZÂİRÎ
İslâm mücahidi ve Cezayir emîri (1832-1847).
Hareketin önemli isimlerinden
ERVÂDÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
Hareketin önemli isimlerinden
ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
Hareketin önemli isimlerinden
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Hareketin önemli isimlerinden
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Hareketin önemli isimlerinden
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Hareketin önemli isimlerinden
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Hareketin önemli isimlerinden
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Hareketin önemli isimlerinden
MUHAMMED NÛRÜ’l-ARABÎ
Mutasavvıf, üçüncü dönem Melâmîliğinin kurucusu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER