HİKÂYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HİKÂYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحكاية
Türk edebiyatında türünün en eski örneği olan hikâyeler
DEDE KORKUT
Türk edebiyatında kendi adıyla anılan hikâyelerin anlatıcısı yarı efsanevî bilge kişi.
Kahramanlık hikâyesi
KÖROĞLU
Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a, Güneybatı Anadolu’dan Sibirya’ya kadar uzanan Türk dünyasında hikâyeleri anlatılan ve okunan tarihî şahsiyet.
Kahramanlık hikâyesi
BATTAL GAZİ
Emevîler devrinde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda ün kazanmış, müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında büyük bir gazi-velî hüviyetiyle yüceltilip destan kahramanı yapılmış müslüman emîr.
Aşk hikâyesi
LEYLÂ ve MECNÛN
Doğu edebiyatlarında çok işlenmiş bir aşk hikâyesinin kahramanları ve bu hikâyeyi konu alan eserlerin ortak adı.
Aşk hikâyesi
KEREM ile ASLI
Türk halk hikâyesi.
Aşk hikâyesi
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
Aşk hikâyesi
TÂHİR ile ZÜHRE
Türk halk hikâyesi.
YÛSUF ve ZÜLEYHÂ
Yûsuf peygamberin Züleyhâ ile olan kıssası etrafında yazılan edebî eserlerin ortak adı.
ŞEM‘ u PERVÂNE
Doğu edebiyatlarında tasavvufî aşkın anlatıldığı alegorik ve sembolik hikâyelerin ortak adı.
VÂMIK ve AZRÂ
Adını baş kahramanlarından alan Doğu edebiyatlarına ait bir aşk hikâyesi.
HÜSN ü AŞK
Şeyh Galib’in (ö. 1213/1799) kaleme aldığı divan edebiyatının son büyük tasavvufî mesnevisi.
Türk hikâyelerini derleyip yayımlayan araştırmacı
KÚNOS, Ignácz
Türk dil bilimi ve halk edebiyatı uzmanı.
Modern hikâyeciliğe geçiş ürünü kabul edilen Muhayyelât'ın yazarı
AZİZ ALİ EFENDİ
Devlet adamı, şair ve mutasavvıf.
İlk telif edilen uzun hikâyelerin yazarı
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Kısa hikâyenin başlangıcı sayılan Küçük Şeyler'in yazarı
SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ
Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci nesline mensup hikâye ve roman yazarı.
Halk hikâyeleri üzerine ilmî çalışmaları başlatan ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hikâyeleri ilk tahlil eden yazar
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Maupassant tarzı yazan hikâyeci
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Çehov tarzında hikâyeler kaleme alan yazar
ESENDAL, Memduh Şevket
Türk hikâye yazarı ve siyaset adamı.
Çehov tarzında hikâyeler kaleme alan yazar
SAİT FAİK ABASIYANIK
Cumhuriyet devri hikâyecisi.
Hikâyeler anlatan sanatçı
MEDDAH
Çeşitli taklitlerin yer aldığı hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı.
Bazı araştırmacıların hikâye kabul ettiği tür
DESTAN
Toplumu derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikâye.
EYYÂMÜ’l-ARAB
Câhiliye devrinde ve İslâmiyet’in ilk zamanlarında Arap kabileleri arasında cereyan eden savaşlar için kullanılan bir tabir.
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
BİNBİR GECE
Yazarı ve ne zaman yazıldığı bilinmeyen Arapça masal külliyatı.
MAKĀME
Hayalî bir kahramanın başından geçen olayların hayalî bir hikâyeci tarafından dile getirildiği kısa hikâyeler serisinden (makāmât) meydana gelen edebî tür ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
HALÎL MUTRÂN
Lübnanlı şair, gazeteci ve mütercim.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
CİBRÂN HALÎL CİBRÂN
Lübnanlı yazar, şair ve ressam.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
HEYKEL, Muhammed Hüseyin
Mısırlı gazeteci, siyasetçi ve düşünür.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
TÂHÂ HÜSEYİN
Mısırlı düşünür, edebiyatçı ve eleştirmen.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
MÂZİNÎ, İbrâhim Abdülkādir
Mısırlı roman ve kısa hikâye yazarı, gazeteci.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
MENFELÛTÎ, Mustafa Lutfî
Mısırlı yazar ve şair.
Arap edebiyatında modern hikaye türünün ilk temsilcilerinden
MUHAMMED TEYMUR
Arap edebiyatında modern kısa hikâye türünün öncülerinden Mısırlı edip ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER