İBN EBÜ’l-FEVÂRİS

ابن أبي الفوارس
Müellif:
İBN EBÜ’l-FEVÂRİS
Müellif: NURİ TOPALOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 28.02.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebul-fevaris
NURİ TOPALOĞLU, "İBN EBÜ’l-FEVÂRİS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebul-fevaris (28.02.2020).
Kopyalama metni
21 Şevval 338’de (13 Nisan 950) doğdu. Büyük dedesi Ebü’l-Fevâris Sehl’e nisbetle İbn Ebü’l-Fevâris diye tanındı. Sekiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan İbn Ebü’l-Fevâris ilk derslerini Ebû Bekir en-Neccâd’dan aldı. Daha sonra Basra’ya, oradan İran’a ve Horasan’a gitti. Muhammed b. Hasan en-Nakkāş, Ebû Bekir eş-Şâfiî, Ebû Ali İbnü’s-Savvâf, Ahmed b. Fazl b. Huzeyme, Ca‘fer el-Huldî ve Da‘lec b. Ahmed başta olmak üzere birçok âlimden hadis rivayet etti. Kendisinden de Mâlînî, Berkānî, Lâlekâî, Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ, Ebü’l-Hüseyin İbnü’l-Mühtedî-Billâh ve İbnü’l-Bennâ el-Bağdâdî hadis tahsil etti. Bağdat’ta Rusâfe Camii’nde hadis imlâ ederken Hatîb el-Bağdâdî de kendisinden faydalandı ve onun bazı rivayetlerini huzurunda okudu. Hocalarından derlediği seçme hadisleri rivayet etmesiyle tanınan İbn Ebü’l-Fevâris 16 Zilkade 412 (21 Şubat 1022) tarihinde vefat etti ve Bâbü Harb Mezarlığı’nda Ahmed b. Hanbel’in mezarının yakınına defnedildi. Hatîb el-Bağdâdî İbn Ebü’l-Fevâris’i kültürlü, hâfızası kuvvetli, dürüst ve sika bir muhaddis olarak nitelendirmiş, dindar ve faziletli bir kimse olduğunu belirtmiştir.

İbn Ebü’l-Fevâris’in çok miktarda hadis yazdığı ve bunları muhtelif kitaplarda topladığı belirtilmekteyse de Ebû Tâhir Muhallis Muhammed b. Abdurrahman’ın (ö. 393/1003) rivayetlerinden seçmeler yaptığı el-Fevâʾidü’l-münteḳātü’l-ʿavâlî adlı eseriyle (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 2, vr. 84a-89b, nr. 21/4, vr. 137a-258b, nr. 46, 243a-262a, nr. 72/5 [kısım 6], nr. 97, vr. 140a-251a) çeşitli hadisleri ihtiva eden bir cüzü (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 110/2) dışında bunlar hakkında bilgi yoktur (Sezgin, I, 226). Müellifin yine İbn Ebü’l-Fevâris diye anılan ve sâlih bir kişi olduğu belirtilen kardeşi Ali’nin de hadis tahsil ettiği, ancak herhangi bir rivayette bulunmadan vefat ettiği zikredilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
Hatîb, Târîḫu Baġdâd, I, 352-353; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam (Atâ), XV, 149-150; Zehebî, Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, III, 1053-1054; a.mlf., Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XVII, 223-224; a.mlf., Düvelü’l-İslâm, Beyrut 1405/1985, s. 216; Safedî, el-Vâfî, II, 60-61; İbnü’l-İmâd, Şeẕerât, III, 196; Kettânî, er-Risâletü’l-müsteṭrafe, s. 96; Sezgin, GAS, I, 226.
Bu madde ilk olarak 1999 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 19. cildinde, 463 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.