İBN RÜŞD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN RÜŞD ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن رشد
MEŞŞÂİYYE
İslâm toplumunda Aristo sistemini temel alan felsefî hareketlere verilen ad.
el-KÜLLİYYÂT fi’t-TIB
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) tıpla ilgili eseri.
TEHÂFÜTÜ TEHÂFÜTİ’l-FELÂSİFE
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife adlı eserine cevap olarak yazdığı eser.
FASLÜ’l-MAKĀL
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) dinle felsefeyi uzlaştırmak amacıyla kaleme aldığı eseri.
el-KEŞF
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) İslâm ilâhiyyâtına dair eseri.
BİDÂYETÜ’l-MÜCTEHİD
Meşhur İslâm filozofu ve fakihi İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) Mâlikî fıkhına dair eseri.
Dedesi
İBN RÜŞD
Mâlikî fakihi ve kadısı.
Düşüncesini takip ettiği filozof
ARİSTO
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Muhtemel hocası
İBN BÂCCE
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozof.
Çağdaşı
İBN TUFEYL
Endülüslü filozof ve hekim.
Hocası
İBN BEŞKÜVÂL
Endülüslü tarihçi, fakih ve muhaddis.
İcâzet aldığı âlim
MÂZERÎ
Mâlikî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
Hizmetinde bulunduğu hükümdar
YÛSUF b. ABDÜLMÜ’MİN
Muvahhidler Devleti hükümdarı (1163-1184).
Kendisini sürgüne gönderen hükümdar
EBÛ YÛSUF el-MANSÛR
Muvahhidler Devleti hükümdarı (1184-1199).
Talebesi
İBN EBÛ CEMRE, Ebû Bekir
Mâlikî fakihi, kadı.
Talebesi
ŞELEVBÎN
Endülüslü Arap dili âlimi.
Talebesi
SAFVÂN b. İDRÎS
Endülüslü Arap şairi ve edip.
Çağdaşı
İBN SÂHİBÜSSALÂT
el-Men bi’l-imâme adlı eseriyle tanınan Endülüslü tarihçi.
Hakkında çalışmalar yapan âlim
MAHMÛD KĀSIM
İslâm felsefesi çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Hakkında çalışmalar yapan araştırmacı
ALEVÎ, Cemâleddin
Faslı İslâm felsefesi araştırmacısı, muhakkik.
Üzerine çeşitli ölçekte şerhler yazdığı eser
MÂ BA‘DE’t-TABÎA
Aristo’nun (ö. m.ö. 322) Metafizika’sının İslâm literatüründeki adı; varlık ve bilgi problemleriyle felsefenin bu problemleri inceleyen disiplini için kullanılan felsefe terimi.
Üzerine şerh yazdığı eser
ÎSÂGŪCÎ
Furfûriyûs (Porphyrios) tarafından Aristo’nun Kategoriler’ine giriş olarak yazılan eser; İslâm dünyasında aynı maksatla yazılmış eserlerin ortak adı.
AVERROES
İbn Rüşd adının Batı dillerinde kullanılan şekli.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER