İBNÜ’l-FÂRIZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBNÜ’l-FÂRIZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن الفارض
Hocası
İBN ASÂKİR, Ebû Muhammed
Ünlü tarihçi Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir’in oğlu, muhaddis ve tarihçi.
Talebesi
MÜNZİRÎ
Hadis hâfızı.
Şiirlerine şerh yazan isim
FERGĀNÎ, Saîdüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Şiirlerine şerh yazan isim
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Şiirlerine şerh yazan isim
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
Şiirlerine şerh yazan isim
HEMEDÂNÎ, Emîr-i Kebîr
Kübreviyye tarikatının Hemedâniyye kolunun kurucusu, Keşmir’in İslâmlaşmasında önemli tesiri bulunan sûfî.
Şiirlerine şerh yazan isim
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
BÛRÎNÎ
Dımaşklı tarihçi, fakih ve şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil
Sûfî, fakih, edip ve şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
ANKARAVÎ, İsmâil Rusûhî
Mevlevî şeyhi ve Mes̱nevî şârihi.
Şiirlerine şerh yazan isim
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
MÎRGANÎ, Muhammed Osman
Mîrganiyye tarikatının kurucusu, müfessir.
Şiirlerine şerh yazan isim
MUHYÎ-yi LÂRÎ
Manzum hac seyahatnâmesi niteliğindeki Fütûḥu’l-Ḥaremeyn adlı eseriyle tanınan İranlı şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Şiirlerine şerh yazan isim
ULVÂN el-HAMEVÎ
Ulvâniyye tarikatının kurucusu, Şâfiî âlimi.
Çağdaşı
SÜHREVERDÎ, Şehâbeddin
Sühreverdiyye tarikatının kurucusu, müfessir ve muhaddis.
Çağdaşı
İBNÜ’s-SÂÂTÎ, Bahâeddin
Arap şairi.
Tasavvufa dair görüşlerine eleştiri yazan kişi
BİKĀÎ
Müfessir, muhaddis, Şâfiî fakihi, tarihçi ve edip.
Etkilediği isim
İBN İSRÂİL
Mutasavvıf-şair.
Etkilediği isim
ŞEMSEDDÎN-i SUMATRÂNÎ
Açeli âlim ve sûfî.
Etkilediği isim
CİBRÂN HALÎL CİBRÂN
Lübnanlı yazar, şair ve ressam.
Etkilediği isim
BEYÂTÎ, Abdülvehhâb
Iraklı şair ve edip.
Şiirlerini Latince’ye tercüme eden kişi
JONES, Sir William
Asiatic Society of Bengal’i kuran İngiliz şarkiyatçısı.
Şiirlerini Fransızca’ya tercüme eden kişi
DERMENGHEM, Émile
Fransız şarkiyatçısı.
Şiirlerini Fransızca’ya tercüme eden kişi
SACY, Antoine Isaac Silvestre de
Fransız şarkiyatçısı.
Şiirlerini İngilizce’ye tercüme eden kişi
ARBERRY, Arthur John
İngiliz şarkiyat âlimi.
Şiirlerini İngilizce’ye tercüme eden kişi
NICHOLSON, Reynold Alleyne
Tasavvuf tarihi araştırmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
Şiirlerini İtalyanca’ya tercüme eden kişi
NALLINO, Carlo Alfonso
İtalyan şarkiyatçısı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER