İBNÜ’l-MU‘TEMİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-MU‘TEMİR

ابن المعتمر
Müellif:
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Müellif: SALİH KARACABEY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2000
Erişim Tarihi: 22.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mutemir
SALİH KARACABEY, "İBNÜ’l-MU‘TEMİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mutemir (22.05.2024).
Kopyalama metni

Kûfe’de doğdu. İlk öğreniminden sonra 80 (700) yılı civarında hadis tahsiline başladı. Başta kıraat ve fıkıh olmak üzere dinî ilimleri öğrendi. Ebû Vâil Şakīk b. Seleme, Saîd b. Cübeyr, İbrâhim en-Nehaî, Şa‘bî, Hasan-ı Basrî ve Mücâhid b. Cebr gibi tâbiîlerden hadis rivayet etti. Ashaptan Enes b. Mâlik ile Kûfe’de yaşayan diğer bazı sahâbîleri görmüş olabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte hocaları tâbiînden olduğu için onu tebeu’t-tâbiînden sayanlar da vardır (İbn Hibbân, Meşâhîru ʿulemâʾi’l-emṣâr, s. 166). İbnü’l-Mu‘temir öğrenimini Kûfe’de tamamladı ve burada yaşadı. Ancak Hammâd b. Zeyd onu Mekke’de gördüğünü söylemektedir (Fesevî, II, 638, 788). Kendisinden Eyyûb es-Sahtiyânî, Ebû Hanîfe, Ma‘mer b. Râşid, İbrâhim b. Edhem, Süfyân es-Sevrî, Şu‘be b. Haccâc ve Süfyân b. Uyeyne gibi pek çok âlim hadis öğrendi.

Muhammed el-Bâkır’a fikrî yakınlığı sebebiyle İbnü’l-Mu‘temir’in Şiîliğe meyli olduğu ileri sürülmüşse de bu konuda bir aşırılığı yoktu. İlim ve ibadet hayatına engel olabilecek her türlü meşguliyetten uzak durduğu bilinmekte, ancak Şiî âlimi İbn Şâzân en-Nîsâbûrî, onun Hişâm b. Abdülmelik’in güvenlik görevlilerinden biri olduğunu söylemektedir (el-Îżâḥ, s. 91). Irak Emîri Yûsuf b. Ömer es-Sekafî, İbnü’l-Mu‘temir’i istemediği halde Kûfe kadılığına tayin ettiyse de o, her çareye başvurarak iki ay içinde kendisini bu görevden azlettirmeyi başardı. İbnü’l-Mu‘temir Kûfe’de vefat etti.

İbnü’l-Mu‘temir, güçlü hâfızası ve sika oluşu bakımından Kûfe’de yetişen hadis âlimlerinin en meşhurlarından biridir. Hadisleri birbirine karıştırmaz ve tedlîs yapmazdı. Hadis öğrenirken çok titiz davranır, güvenilir olduğu bilinenlerin dışında hiç kimsenin rivayetine önem vermezdi. Bu sebeple onu ne adâlet ne de zabt yönünden tenkit eden oldu. Hadisleri yazmak yerine ezberlemeyi tercih eder, talebelerine de bunu tavsiye ederdi. Ancak yaşlanıp hâfızasının zayıfladığını ve bazı hadisleri unuttuğunu farkedince bunları yazmadığına pişman oldu. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan İbnü’l-Mu‘temir’in 2000 civarında hadis naklettiği, ayrıca fıkıh ve kıraat bilgisine sahip olduğu belirtilmektedir. İbnü’l-Mu‘temir’in derin ilmi yanında sûfîliğine ve zühdüne de işaret edilmekte, az yeme, az konuşma ve az uyuma prensiplerini titizlikle uyguladığı, çok ağladığı ve ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde indiği kaydedilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Tirmizî, “Ṣalât”, 401.

Süfyân es-Sevrî, Tefsîr, Beyrut 1403/1983, s. 468-469.

, VI, 337.

Yahyâ b. Maîn, Maʿrifetü’r-ricâl (nşr. Muhammed Kâmil el-Kassâr), Dımaşk 1405/1985, I, 119.

İbn Şâzân en-Nîsâbûrî, el-Îżâḥ (nşr. Celâleddin el-Hüseynî el-Urmevî), Tahran 1395 hş., s. 91.

, s. 440-441.

, s. 208-209.

, II, 174, 190, 637-638, 788, 796, 798; III, 13, 15.

, VIII, 177-179.

, VII, 473-474.

a.mlf., Meşâhîru ʿulemâʾi’l-emṣâr (nşr. M. Fleischhammer), Wiesbaden 1959, s. 166.

, II, 708.

, II, 254-255.

, V, 40-46.

, VII, 319-320.

, I, 223-224.

, I, 142-143.

a.mlf., , V, 402-412.

, II, 314-315.

, X, 312-315.

Seyyid Ebü’l-Meâtî en-Nûrî v.dğr., el-Câmiʿ fi’l-cerḥ ve’t-taʿdîl, Beyrut 1412/1992, III, 171-173.

 
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2000 yılında İstanbul’da basılan 21. cildinde, 143 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER