LUGAL, Mehmet Necati - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

LUGAL, Mehmet Necati ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
MÛSÂ KÂZIM EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocası
ALİ FEHMİ CÂBİÇ
Bosna-Hersek müslümanlarının dinî lideri ve Arap edebiyatı âlimi.
Hocası
MEHMED HÂLİS EFENDİ
Ders vekili.
Talebesi
ESİN, Emel
Tanınmış Türk-İslâm kültür ve sanat tarihçisi.
Talebesi
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip
Eski Türk edebiyatı araştırmacısı, şair ve eğitimci.
Talebesi
SEVİM, Ali
Selçuklu tarihçisi.
Müşterek çalışma yaptığı şarkiyatçı
REŞER, Osman
Mühtedi Alman şarkiyatçısı.
Müşterek çalışma yaptığı bilim tarihçisi
SAYILI, Aydın
Bilim tarihçisi.
Müşterek çalışma yaptığı tarihçi
SÜMER, Faruk
Türk tarihçisi.
Türkçe'ye çevirdiği eser
ŞÂHNÂME
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
Faruk Sümer ile birlikte neşrettiği eser
KİTÂB-ı DİYARBEKRİYYE
Ebû Bekr-i Tihrânî’nin (ö. 882/1477’den sonra) Akkoyunlular’a dair Farsça eseri.
Osman Reşer ile birlikte Almanca'ya çevirdiği eser
HEŞT BİHİŞT
Sehî Bey (ö. 955/1548) tarafından yazılan ilk Osmanlı şuarâ tezkiresi.
el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye eserini Adnan Erzi ile birlikte kısmen neşrettiği tarihçi
İBN BÎBÎ
Anadolu Selçukluları hakkındaki el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye adlı Farsça eseriyle tanınan İranlı edip ve tarihçi.
Târîḫ-i Beyhaḳī adlı eserini tercüme ettiği tarihçi
BEYHAKĪ, Muhammed b. Hüseyin
Târîḫ-i Beyhaḳī adlı eseriyle tanınan Gazneliler devri tarihçisi ve devlet adamı.
Adnan Erzi ile birlikte Münşeât'ını neşrettiği âlim
TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBİ
Âlim ve münşî.
Câmiʿu’d-düvel adlı eserinin Karahanlılar kısmını Türkçe'ye çevirdiği tarihçi
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
Teẕkiretü’ş-şuʿarâʾ adlı eserini Türkçe'ye çevirdiği müellif
DEVLETŞAH
İran şairleri hakkındaki tezkiresiyle meşhur olan Türk asıllı müellif.
Zübdetü’t-tevârîḫ adlı eserini Türkçe'ye çevirdiği tarihçi
HÜSEYNÎ, Ali b. Nâsır
Zübdetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Selçuklu tarihçisi.
Ẓafernâme adlı eserini Türkçe'ye çevirdiği tarihçi
ŞÂMÎ, Nizâmeddin
Timurlular döneminin önde gelen edip ve tarihçilerinden.
Zeynü’l-aḫbâr adlı eserini Türkçe'ye çevirdiği tarihçi
GERDÎZÎ
Zeynü’l-aḫbâr adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
Çağdaşı
KARATAY, Fehmi Ethem
Modern Türk kütüphaneciliğinin kuruluşunda önemli hizmetleri geçen kütüphaneci.
Çağdaşı
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Çağdaşı
ARARAT, Yusuf Cemil
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Bir dönem müdürlüğünü yaptığı kurum
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Beyazıt Camii yanında devlet eliyle kurulan ilk kütüphane.
Uzman olarak görev yaptığı kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER