MELİKŞAH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MELİKŞAH ile İLİŞKİLİ MADDELER

ملكشاه
SELÇUKLULAR
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
Babası
ALPARSLAN
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (1064-1072).
Oğlu
BERKYARUK
Büyük Selçuklu hükümdarı (1092-1104).
Oğlu
MUHAMMED TAPAR
Büyük Selçuklu hükümdarı (1105-1118).
Oğlu
SENCER
Son büyük Selçuklu hükümdarı (1118-1157).
Kardeşi
TUTUŞ
Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1079-1095).
TERKEN HATUN
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hanımı.
Döneminin önemli devlet adamlarından
NİZÂMÜLMÜLK
Büyük Selçuklu veziri, Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamlarından.
CELÂLÎ TAKVİMİ
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan güneş takvimine verilen ad.
Mücadele ettiği isim
HASAN SABBÂH
İran’da Nizârî-İsmâilî Devleti’nin kurucusu (1090-1124).
Dedesi
ÇAĞRI BEY
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından.
Amcası
KAVURD BEY
Kirman Selçukluları’nın kurucusu (1048-1073).
Kardeşi
ARSLAN ARGUN
Sultan Alparslan’ın oğlu.
Çağdaşı
SÜLEYMAN ŞAH I
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1075-1086).
Çağdaşı
KĀİM-BİEMRİLLÂH
Abbâsî halifesi (1031-1075).
Çağdaşı
MUKTEDÎ-BİEMRİLLÂH
Abbâsî halifesi (1075-1094).
Mücadele ettiği fırka
BÂTINİYYE
Nasların zâhirî mânalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “mâsum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı.
Döneminin devlet adamlarından
ATSIZ b. UVAK
Selçuklu emîri (1071-1079).
ARTUK b. EKSÜK
Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah devirlerinin ünlü kumandanı.
YAĞISIYAN
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın önde gelen kumandanlarından.
Döneminin devlet adamlarından
MÜEYYİDÜLMÜLK
Selçuklu veziri.
Döneminin devlet adamlarından
TÂCÜLMÜLK
Selçuklu veziri.
Himaye ettiği âlim
ŞÎRÂZÎ, Ebû İshak
Şâfiî fakihi.
Himaye ettiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Himaye ettiği âlim
ÖMER HAYYÂM
İranlı âlim, şair ve filozof.
Himaye ettiği isim
MUİZZÎ
İranlı kaside şairi.
Himaye ettiği isim
TUĞRÂÎ
Lâmiyyetü’l-ʿAcem adlı eseriyle tanınan Arap şairi, kâtip ve kimya âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER