ATİLLA ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATİLLA ÇETİN

1942-2015
Müellif toplam 43 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-CEVÂİB
1861-1884 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan Arapça gazete.
CEZAYİRLİ HÜSEYİN PAŞA
Son Cezayir dayısı ve beylerbeyi.
DERKENAR
Osmanlı bürokrasisinde idarî bir işlemin adı ve bir belge türü.
DERNE
Libya’nın kuzeydoğusunda Akdeniz kıyısında şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
DİMYAT
Aşağı Mısır’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
EBÛKĪR
Mısır’da Akdeniz kıyısında bir sahil şehri.
ECEVİT, Mustafa Bülent
Türk siyaset ve devlet adamı, başbakan, şair, gazeteci ve yazar.
ERCÜMEND EKREM TALU
Mizah yazarı, romancı ve gazeteci.
ERDOĞAN, Muzaffer
Türk müzecisi ve arşiv uzmanı.
FÂRİS eş-ŞİDYÂK
Modern Arap edebiyatının önde gelen temsilcilerinden, şair, gazeteci ve yazar.
FİRDA
Mısır’da XVIII. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanan bir çeşit şahıs vergisi.
GARP OCAKLARI
Osmanlı Devleti’nin Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerine XVI-XX. yüzyıllarda verilen ad.
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
GROUSSET, René
Asya milletleri hakkında yazdığı tarih ve sanat tarihi kitaplarıyla ünlü Fransız şarkiyatçısı.
GUBOĞLU, Mihail
Türk asıllı Romen tarihçisi, Türkolog.
GÜRSEL, Cemal
Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü cumhurbaşkanı.
el-HÂC HAMMÛDE
Tunuslu devlet adamı, tarihçi ve şair.
HALDÛNİYYE
Tunus’ta meşhur mütefekkir İbn Haldûn’un adına nisbetle kurulan bir kültür cemiyeti.
HALİL RİFAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
HASAN BABA
Cezayir dayısı.
HASAN el-İDRÎSÎ
İdrîsîler’in son hükümdarı (954-974, 984-985).
HAYREDDİN PAŞA, Tunuslu
Islahatçı ve reformcu görüşleriyle tanınan Osmanlı sadrazamı ve mütefekkir.
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
HUDÂVENDİGÂR
Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Murad’ın unvanı.
HÜSEYİN PAŞA, Tunus Beyi
Tunus’ta hüküm süren Hüseynî hânedanının kurucusu (1705-1735).
HÜSEYNÎLER
Tunus’ta 1705-1735 ve 1756-1957 yılları arasında yönetimde bulunan Türk asıllı aile.
HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ
Koca Hüsrev Paşa (ö. 1855) tarafından İstanbul Eyüp’teki külliyesinde kurulan kütüphane.
İBN ÂŞÛR, Muhammed Tâhir
Tunuslu müftü, edip ve şair.
İBN EBÜ’d-DIYÂF
Tunuslu hukukçu, tarihçi ve devlet adamı.
İBN GIZÂHUM
Tunus’ta mahallî idareye karşı başlatılan halk isyanının lideri.
İBN HAMMÂDÛŞ
Cezayirli âlim ve seyyah.
İBN İDRÎS, İdrîs b. Muhammed
Faslı vezir ve sefir.
İBN İDRÎS, Muhammed
Faslı devlet adamı ve şair.
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
İSMÂİL PAŞA, Hidiv
Mısır valisi ve Mısır’ın ilk hidivi (1863-1879).
KARÁCSON, Imre (Emeric)
Macar tarihçisi ve Türkologu.
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
KORUTÜRK, Fahri Sabit
Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanı.
MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sefiri.
MUHAMMED BAYRAM
Tunuslu tarihçi, gazeteci ve yazar.
SHAW, Jay Stanford
Amerikalı Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihçisi.
TÜRKEŞ, Alparslan
Türk askeri ve siyasetçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER