EYMEN FUÂD SEYYİD - TDV İslâm Ansiklopedisi

EYMEN FUÂD SEYYİD

Müellif toplam 20 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FÂTIMÎLER / 1. Bölüm
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
FUÂD SEYYİD
Yazma eserlerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
İBN HAVŞEB
Yemen’de ilk İsmâilî Devleti’ni kuran dâî.
İBN ZÛLÂK
Mısırlı tarihçi.
İBNÜ’d-DEYBA‘
Tarihçi, hadis âlimi, fakih ve şair.
İBNÜ’l-HAVVÂS
Sicilya’da hüküm süren son müslüman emîrlerden.
İBNÜ’l-MÜCÂVİR
Târîḫu’l-müstebṣır adlı eseriyle tanınan Arap denizcisi, coğrafyacı ve tarihçi.
İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebü’l-Kāsım
Fâtımî devlet adamı, tarihçi, edip ve şair.
İBNÜ’s-SÜMNE
Sicilya’da hüküm süren son müslüman emîrlerden.
İSKENDERİYE / 1. Bölüm
Mısır’ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı.
KALYÛB
Aşağı Mısır’da tarihî şehir.
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
MEHDÎLER
Sudan’da Muhammed Ahmed el-Mehdî’nin başlattığı, İslâmî ıslahı amaçlayan dinî-siyasî hareket.
MEHDÎLER
1159-1174 yılları arasında Yemen’de hüküm süren bir İslâm hânedanı.
MESÂLİKÜ’l-EBSÂR
İbn Fazlullah el-Ömerî’nin (ö. 749/1349) İslâm ülkeleri coğrafyasına dair eseri.
MÜSEBBİHÎ
Fâtımî tarihçisi.
NECÂHÎLER
Yemen’de Zebîd ve çevresinde hüküm süren Habeş asıllı hânedan (1022-1159).
NEHREVÂLÎ
Mekke’ye ve Yemen’e dair eserleriyle meşhur olan tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
NİL
Mısır’ın hayat kaynağı olan nehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER