HACI MEHMET GÜNAY

Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HİMÂ
Özel mülkiyet altında olmayan bir arazinin hayvan otlatmak üzere kamu yararına tahsisi ve tahsis edilen arazi anlamında İslâm hukuku terimi.
İBNÜ’l-CEVHERÎ
Şâfiî fakihi ve dil âlimi.
İBNÜ’l-MÂCİŞÛN
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden.
İBNÜ’l-MUGALLİS
Zâhirî fakihi.
İBNÜ’ş-ŞÂT
Mâlikî fakihi.
İBNÜ’z-ZEMLEKÂNÎ
Şâfiî fakihi ve kādılkudât.
METRÛK
Osmanlı hukukunda kamunun ortak kullanımına ayrılan arazi anlamında terim.
NİFAS
Doğum sebebiyle kadının döl yolundan gelen ve bazı dinî hükümleri bulunan kan anlamında fıkıh terimi.
NÜŞÛZ
Eşlerin ve özellikle kadının evlilik hukukuna riayet etmemesi, geçimsiz davranması anlamında fıkıh terimi.
RAMAZAN / 1. Bölüm
Oruç tutmanın farz olduğu hicrî yılın dokuzuncu ayı.
REBÎÜLEVVEL
Hicrî yılın üçüncü ayı.
RECEB
Hicrî yılın yedinci ayı.
RUKBÂ
Diğer tarafın ölümü halinde malın kendisine dönmesi şartıyla yapılan bağış anlamında fıkıh terimi.
SEMERKANDÎ, Alâeddin
Hanefî fakihi.
SÜKNÂ
Bir evden veya evin bir bölümünden mesken olarak yararlanma hakkı.
TAĞRÎR
İvazlı akidlerde taraflardan birinin diğerini aldatması anlamında fıkıh terimi.
TELKİN
Ölüm döşeğindeki kişiye kelime-i tevhidi, definden sonra ölüye iman esaslarını hatırlatma.
VAKIF / 1. Bölüm
İslâm ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.