HACI MEHMET GÜNAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

HACI MEHMET GÜNAY

Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
1966’da Giresun Doğankent’te doğdu. Giresun İmam Hatip Lisesi’nden (1984) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1988) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda “Cemâluddîn el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Y.Doç.Dr. Celal Erbay, 1991) ve “İslam Hukukunda Kamu Malları” başlıklı teziyle de doktorasını (danışman: Prof.Dr. Mehmet Erkal, 1997) tamamladı.

1993 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1998’den itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı ve akademik kariyerini tamamladı. Aynı zamanda bu fakültede iki dönem dekanlık görevinde bulundu (2011-2017). Arapça’sını geliştirmek ve ilmî araştırmalarda bulunmak amacıyla iki ayrı dönem Suriye’de (1988-1989, 1997-1998), iki yıl da misafir öğretim üyesi olarak Bulgaristan’da, Sofya İslam Enstitüsü’nde (1999-2001) bulundu. 2018 yılından bu yana Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 12 Aralık 2019’da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi.

İlmî ve akademik çalışmaları İslam hukuku alanında, özellikle de vakıf hukuku, biyoetik, İslâm ekonomisi ve faizsiz finans sistemi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

İslâm Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları (İstanbul 2001), Osmanlı Sonrası Bulgaristan Türk Topluluğunun Dinî Yönetimi ve Özel Yargı Teşkilatı: 1878-1945 (İstanbul 2006), Zekat Kitabı (İstanbul 2007), Evlenme Akdinde Batıl-Fasit Ayrımı (İstanbul 2008), el-Müfîd fi’l-ibâdât ve’l-muâmelât ale’l-mezhebi’l-Hanefî (ed. Yûsuf el-Büdeyvî, Dâru İbn Kesîr: Beyrut/Dımaşk 1998) kitap olarak yayımlanmış başlıca eserleridir. Ayrıca Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları: Eskişehir 2010) ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (İstanbul 2017) gibi ders kitabı veya derleme kitaplarda editörlük yaptı.
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HİMÂ
Özel mülkiyet altında olmayan bir arazinin hayvan otlatmak üzere kamu yararına tahsisi ve tahsis edilen arazi anlamında İslâm hukuku terimi.
İBNÜ’l-CEVHERÎ
Şâfiî fakihi ve dil âlimi.
İBNÜ’l-MÂCİŞÛN
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden.
İBNÜ’l-MUGALLİS
Zâhirî fakihi.
İBNÜ’ş-ŞÂT
Mâlikî fakihi.
İBNÜ’z-ZEMLEKÂNÎ
Şâfiî fakihi ve kādılkudât.
METRÛK
Osmanlı hukukunda kamunun ortak kullanımına ayrılan arazi anlamında terim.
NİFAS
Doğum sebebiyle kadının döl yolundan gelen ve bazı dinî hükümleri bulunan kan anlamında fıkıh terimi.
NÜŞÛZ
Eşlerin ve özellikle kadının evlilik hukukuna riayet etmemesi, geçimsiz davranması anlamında fıkıh terimi.
RAMAZAN / 1. Bölüm
Oruç tutmanın farz olduğu hicrî yılın dokuzuncu ayı.
REBÎÜLEVVEL
Hicrî yılın üçüncü ayı.
RECEB
Hicrî yılın yedinci ayı.
RUKBÂ
Diğer tarafın ölümü halinde malın kendisine dönmesi şartıyla yapılan bağış anlamında fıkıh terimi.
SEMERKANDÎ, Alâeddin
Hanefî fakihi.
SÜKNÂ
Bir evden veya evin bir bölümünden mesken olarak yararlanma hakkı.
TAĞRÎR
İvazlı akidlerde taraflardan birinin diğerini aldatması anlamında fıkıh terimi.
TELKİN
Ölüm döşeğindeki kişiye kelime-i tevhidi, definden sonra ölüye iman esaslarını hatırlatma.
VAKIF / 1. Bölüm
İslâm ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER