HALİT ÜNAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİT ÜNAL

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHÎZÂDE YÛSUF EFENDİ
Tokatlı Hanefî fakihi.
ARÂYÂ
İslâm hukukunda, belli bir miktar kuru hurmanın tahminen aynı miktardaki taze hurmayla değiştirilmesini ifade eden terim.
el-ASL
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” veya “usûl” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan eserlerinden biri.
ATÎRE
Araplar’ın Câhiliye devrinde putlara kestikleri kurban.
ATTÂBÎ, Ahmed b. Muhammed
Hanefî fakihi ve tefsir âlimi.
BAYGINLIK
Ehliyet ârızalarından biri.
BEDÂİU’s-SANÂİ‘
Kâsânî’nin (ö. 587/1191) Hanefî fıkhına dair eseri.
BERAT GECESİ
Şâban ayının on beşinci gecesi.
CELÂL el-BEKRÎ
Şâfiî fakihi.
CEM‘
Aralarında yakın akrabalık bağı bulunan iki kadınla aynı anda evli olma anlamına gelen fıkıh terimi.
CEM‘
Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarının birlikte kılınmasını ifade eden fıkıh terimi.
FETİH
Cemaatle kılınan namazlarda imamın yanlış okuyuşunu düzeltme veya unuttuğu âyeti hatırlatma anlamında fıkıh terimi.
el-FEVÂİDÜ’l-BEHİYYE
Abdülhay el-Leknevî’nin (ö. 1304/1886) Hanefî fakihlerine dair biyografik eseri.
MERVEZÎ, Muhammed b. Nasr
Şâfiî fakihi ve muhaddis.
MEYMÛN b. MİHRÂN
Tâbiîn âlimi ve kadı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER