HÜSEYİN YAZICI - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN YAZICI

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂFIZ İBRÂHİM
Nil şairi olarak tanınan Mısırlı edip.
HASAN PAŞA, Niksârî
Osmanlı veziri ve Arap dili âlimi.
HÂVÎ, Îliyyâ Selîm
Arap şairleri ve şiirleri üzerine eleştirileriyle tanınan Lübnanlı âlim, edebiyatçı ve eğitimci.
HİKÂYE / 1. Bölüm
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
İBN BESSÂM eş-ŞENTERÎNÎ
Endülüslü edebiyat tarihçisi.
İBN KUTEYBE / 1. Bölüm
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan âlim.
İBNÜ’l-LEBBÂNE
Edip ve şair.
İBNÜ’s-SERRÂC
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
İBNÜ’t-TARÂVE
Nahiv âlimi.
MEHCER EDEBİYATI
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey ve Güney Amerika’ya göç eden Araplar’ca geliştirilen edebiyat.
MERZÜBÂNÎ
Arap edebiyatı, tarih, ahbâr âlimi ve râvisi.
MU‘CEMÜ’ş-ŞUARÂ
Merzübânî’nin (ö. 384/994) Arap şairlerinin biyografisine dair eseri.
MUHÂDARÂT
Edebî, dinî, kültürel bilgilerin aktarıldığı edebî bir tür.
MUKABELE KAYDI
İslâm telif geleneğinde yazma eserlerin güvenilirliğini belirleyen kayıtlardan biri.
MÜFTÎZÂDE MEHMED SÂDIK
Mantık, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
SEYAHATNÂME / 1. Bölüm
Çeşitli amaçlarla yapılan seyahatler dolayısıyla kaleme alınan eserlere verilen ortak isim.
SÎRETÜ BENÎ HİLÂL
Benî Hilâl adı verilen kabileler topluluğunun Arap yarımadasından Kuzey Afrika’ya ve Mağrib’e hicretlerini ve mücadelelerini anlatan göç destanı.
SÎRETÜ’l-EMÎRE ZÂTİLHİMME
Arap halk hikâyesi.
SÎRETÜ SEYF b. ZÎYEZEN
Güney Arabistanlı halk kahramanı Seyf b. Zûyezen’in (ö. 575 [?]) kahramanlıkları etrafında oluşan efsanevî bir Arap hikâyesi.
ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Arap, Fars ve Urdu dili ve edebiyatlarına dair çalışmalar yapmak üzere kurulan merkez.
VÂFÎ, Ali Abdülvâhid
Mısır ve Arap dünyasında sosyoloji biliminin kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER